Ekumena


meeting chairs in a circle

EKUMENIZAM

Šta zapravo predstavlja ekumenizam i ekumenski dijalog kao takav?

1. Ekumenizam predstavlja ravnopravan dijalog u kome učestvuju hrišćanske konfesije i težnju za prevazilaženjem i približavanjem dogmatskih razlika kroz kojeg se naglašava aspekt moralnog poslanja Hristove Crkve. Ovakav dijalog se postiže putem saglasnosti i teoloških diskusija, zajedničkog ispovedanja, raznih vidova saradnje i uzajamnog pomaganja.

2. Treba napomenuti da postoji i širi aspekt ekumenizma, koji ne predstavlja ekumenski dijalog kao takav (između hrišćanskih crkava) već podrazumeva međureligijski dijalog – dijalog sa drugim konfesijama, i on nije dogmatske i eklesiološke prirode već ima svrhu afirmacije što mirnije koegzistencije sa drugim religijama, naročito islamskom.

DOBRA VIJEST

Dobra vijest teži unapređenju međuhrišćanskog i međureligijskog dijaloga i saradnje i razvijanju mira i tolerancije među ljudima bez obzira na vjerske, nacionalne, političke ili druge razlike.

Pri tom:

a)  Sebe smatramo dijelom velike hrišćanske porodice i ne mislimo da imamo monopol na istinu i da se spasenje može ostvariti samo u okviru našeg vjerskog sistema (radikalnog krila Reformacije ili biblijsko-evanđeoskog hrišćanstva). U načelu smo otvoreni za saradnju sa drugim hrišćanskim crkvama nereformatske baštine kao što je Pravoslavna, naročito na polju apologetike, vjeronauke ali i naše zajedničke misije – evangelizacije.

b)  Uvažavamo pripadnike druge dvije monoteističke religije zajedničkih korijena – Judaizma i Islama, i vjerujemo da će brzo doći dan kada će živjeti u miru i zajedno sa nama proslavljati Boga u zajedničkom svetom gradu nebeskom Jerusalimu.

c)  Posebno poštovanje imamo prema sugrađanima pripadnicima Islama i radujemo se nagoviještenom interesovanju za nas, kao i obostranoj promociji čistog i moralnog života u vjeri i njegovim prednostima u ovakvom današnjem svijetu. Otvoreni smo za saradnju (recimo humanitarnog tipa) i mogući teološki dijalog.
Međutim, smatramo da pored ovog ‘hladnog’, čisto teološkog aspekta saradnje i poštovanja mora, bar s naše strane, postojati i onaj drugi, prisniji – ljudski odnos prema pripadnicima drugih, naročito manjinskih naroda i vjera, a za koji smatramo da je puno važniji od pukog ekumenizma i proste tolerancije.
/Za ovo pogledati napomenu (**) na kraju stranice./

d)  U toj našoj želji za saradnjom i naročito u našoj težnji ka toleranciji (našoj ka drugima ali i očekivanju istog ka nama) smatramo da nemamo težak posao s obzirom da pripadamo Onome koji voli svako ljudsko biće i koji tu ljubav očekuje i od nas. Budući da nam je Sveto pismo autoritet, drugo se ne može ni očekivati osim da se vodimo njegovim principom da što bi htjeli da ljudi rade nama, i mi njima činimo tako.

e)  Iako smatramo da je naš potencijal za toleranciju neograničen i ničim uslovljen kao i naše poštovanje drugih, čak i u slučaju neprijateljskog stava prema nama (Ljubite neprijatelje svoje i molite se Bogu za njih. Isus), naša želja za ekumenizmom, odn. teološkom saradnjom nije takva  (neograničena i bezuslovna) i ne može postojati ako bi takva saradnja podrazumijevala kompromitovanje naše vjere i privrženosti Bogu i Njegovoj jasno izraženoj volji, ili ako bi to zahtijevalo da se iznevjeri jevanđelje ili odstupi od bilo kog drugog principa ili doktrine Svetog pisma.

f)  Prethodni princip da se ne pravi kompromis po cijenu istine odn. Svetog pisma, određuje granice naše saradnje sa drugim religijama ali i hrišćanskim crkvama. Dakle, možemo imati saradnju sa svima ali ne po svaku cijenu, a partnerski odnos i *zajedništvo samo sa evanđeosko-biblijskim crkvama, društvima i pojedincima.

*VAŽNOST DOKTRINA

NAŠA ‘CRVENA LINIJA’ (umjesto zaključka)

Ako se pod ‘ekumenizmom’ podrazumijeva tolerancija i poštivanje drugih u svim njihovim različitostima, sloboda savjesti i izbora kao i nenametanje onog ‘svojeg’, onda se DV raduje svim takvim nastojanjima ka približavanju i sama ulaže napore u tom pravcu.
____________________________________________________________
U isto vrijeme, svesni smo da ‘ekumenizam’ za mnoge znači i puno više od gore navedenog, u teološkom smislu, i da iza pokreta stoji i jedna drugačija, skrivena agenda spajanja svih hrišćanskih vjeroispovijedanja i pravaca u jedan sistem – vjeru, sa konačnim ciljem uključenja i drugih, nehrišćanskih religija u jedan globalni vjerski sistem, jednu svjetsku religiju koja bi bila spoj i mješavina svih i svakolikih vjerovanja i praksi. U tom slučaju odbijamo da smo dio toga i savjetujemo oprez svima kojima se takva ideja čini privlačnom i kao logičan, konačan pravac kojim ide čovječanstvo.

———————————————————————————————————–

TOLERANCIJA (UNESCO)

1.1  Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je takođe politički i zakonit zahtjev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi mijenjanju kulture rata u kulturu mira.

1.2  Tolerancija nije koncesija, dobrodušnost ili popustljivost. Tolerancija je iznad svega aktivan stav podstaknut priznanjem univerzalnih ljudskih prava i fundamentalna sloboda drugih. Nikako se ne može koristiti kao opravdanje za kršenje fundamentalnih vrijednosti. Tolerancija treba da je primenjiva od pojedinaca, grupa i država.

1.3  Tolerancija ja odgovornost koja nosi ljudska prava, pluralizam (uključujući kulturni pluralizam), demokratiju i vladavinu zakona. Ona uključuje odbacivanje dogmatizma i apsolutizma i potvrđuje standarde postavljene u međunarodnim instrumentima ljudskih prava.

1.4  Dosljedno poštovanje ljudskih prava – biti tolerantan – ne znači tolerisanje socijalnih nepravdi ili odbacivanje ili slabljenje tuđih uvjerenja. To znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i prihvatati da se i drugi drže svojih. To znači prihvatanje činjenice da ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo da žive u miru i da budu kakvi jesu. Takođe znači da se nečija viđenja ne nametnu drugima.

top6
—————————————————————————————————–

LINKOVI

Hrišćanski kulturni centar

Beogradska otvorena škola

Međureligijsko vijeće u BiH

IMIC Bosna

CEIR

Duhovni izazovi

———————————————————————————————————-

———————————————————————————————————-

**VAN-TEOLOŠKI ODNOS PREMA ‘DRUGIMA’

samaritan4

Priča o dobrom Samarićaninu

(Još jedan) Primjer za slijediti

srdjan
An Example To Follow

DV
______________________________________________________

top5 Idi na vrh stranice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s