Hrišćanstvo u Crnoj Gori


Iz Pisma

Razgovor Isusov sa Nikodimom
Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem – ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega.
Reče Nikodim njemu: kako se može čovjek roditi kad je star? eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?
Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem – ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: valja vam se nanovo roditi.Jovan 3: 3-7

Pojmovi

 • evangelizacija – kada se ljudima jasno prenosi poruka Božije ljubavi i spasenja u Isusu Hristu i šta je za njih uradio da bi imali vječni život na Nebu.
 • evangelizirana zemlja – kada se u zemlji, u crkvama ili van njih, jasno i glasno propovijeda  jevanđelje, kada duhovne vođe pozivaju narod na vjeru i pokajanje, kada u zemlji postoji puno onih koji su čuli, znaju ili su prihvatili poruku spasenja.
 • biblijska crkva/zajednica društvo nanovorođenih (rođenih od Duha Božijega, duhovno rođenih) i pokajanih (od sebe, grijeha i svijeta okrenutih, obraćenih Bogu) ljudi, pozvanih i odvojenih za Boga.
  Najčešće je to neka protestantska crkva/denominacija, netradicionalnog već evanđeoskog karaktera i vjeroispovijedanja, ali može biti i bilo koja mjesna zajednica/skup vjernih i pozvanih iz protestantizma, pravoslavlja, katolicizma, islama ili ateizma i bilo koje nacije, i okupljenih radi  proslavljanja Boga i zajedništva.
  Glavni autoritet takvim zajednicama je Bog i ono što nam je ostavio u Svetom pismu.
 • vjerni – biblijski/evanđeoski hrišćani kao suprotnost nominalnim (imenom, rođenjem u ”hrišćanskoj” naciji) hrišćanima. Oni imaju spasonosnu, Bogom-danu vjeru i rođeni su od Duha Božijega i, samim tim, djeca Božija. Nominalni hrišćani mogu imati neku vjeru, mogu biti i posjetioci crkava i crkvenih službi ali bez istinske duhovne promjene u životu, bez duhovnog rođenja, samim tim neobnovljeni i nespašeni ljudi.
  Nominalnih (nespašenih) vjernika se može naći u evanđeoskim crkvama, a spašenih, pravih vjernika se može naći i u nebiblijskim (tradicionalnim) crkvama, jer – ”Duh diše gdje hoće…” (Jovan 3: 8a).
  U svakom slučaju, smijemo ustvrditi da je sigurnije i Bogougodnije biti u zdravoj zajednici vjernih, gdje se naučava čista nauka Svetog pisma i gdje je starješinstvo (pastiri, oni koji brinu o stadu) crkve i samo nanovorođeno, spašeno i po volji Božijoj.
 • novo rođenje (tema je opširnije obrađena na str. Šta kaže Sveto pismo)
  Čovjek, po prirodi, ne posjeduje onu svetost koju Bog traži za nebo. Bog udahnjuje svog Duha u čovjeka, čime ga preporađa, obnavljajući svoje obličje u nama i stvarajući tako novu ličnost, svetu i poslušnu Gospodu Isusu Hristu.
  To je
  unošenje Božanskog života u čovjekovu dušu, Božanske prirode kroz koju postajemo djeca Božija i bez koje ne možemo ući u carstvo Božije.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sadržaj:

Iz Pisma
Pojmovi
Prilike
Naša vizija
Poziv
Božija volja za Crnu Goru
Umjesto zaključka
Probuđenje u Crnoj Gori

~~~~~~

Prilike

Crna Gora je jedna od najmanje evangeliziranih zemalja u Evropi. Do prije dvadesetak godina u zemlji nije bilo ni jedne Biblijske crkve, sada ih ima tri – dvije u Podgorici i jedna u Nikšiću. Pored toga, ima vjernih i u drugim mjestima, većinom na Primorju ali i na sjeveru.

Pravoslavlje sebe posmatra kao religiju ovdašnjeg naroda, tj. polaže pravo da bude njegov duhovni vodič. Međutim, i običan čitalac Svetog pisma ne može a da ne primijeti da mnogo toga nedostaje u naučavanju ovog naroda da bi Pravoslavlje bilo ”pravoslavno” u potpunosti a Crna Gora, od tamne, postala svijetla tačka na duhovnoj mapi Evrope.

Na primjeru grada kao što je Nikšić može jasno da se vidi trenutno stanje u zemlji, naime, u gradu koji broji preko 70.000 stanovnika čak 60% njih se izjašnjava kao Pravoslavci a da, pri tom, samo jedna crkva u gradu ima redovna bogosluženja (nedjeljom) sa oko 50 prisutnih duša, u prosjeku. Znači, ogroman broj ljudi koji su se izjasnili kao Pravoslavci uopšte ne ide u crkvu, mnogi nikada nisu ni kročili u nju niti poznaju njeno učenje ili službu.

Duhovne vođe u ovoj zemlji ne propovijedaju jevanđelje, ne pozivaju ljude na vjeru i pokajanje, ne naučavaju o Hristovoj ljubavi, ne govore o potrebi duhovnog rođenja da bi se ušlo u Carstvo nebesko (i da se bez toga niko ne može zvati hrišćaninom), i tako dozvoljavaju da onih četrdesetak hiljada Nikšićana bude mirno i uvjereno da su na putu za Nebo…, ali zato Biblijske hrišćane zovu ”sektom”, izjednačuju ih sa Satanistima i brane narodu da ih sluša, makar to bio i jedini način i mogućnost da čuju poruku svog spasenja u Hristu.
Čovjeku se tu neminovno nameće ona slika kad se Isus obraća Farisejima: ”Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zatvarate Carstvo nebesko od ljudi;  jer vi ne ulazite niti date da ulaze koji bi htjeli” (Matej 23:13).

Na mjesta kao što su Ostrog ili Cetinjski manastir, ljudi masovno idu na hodočašće, bivaju skrušeni pred raznim parčićima drveta ili sasušenim dijelovima tijela, da bi tako, valjda, stekli dodatne zasluge na nebu. Bez obzira što za takvim zaslugama, još manje na takav način, niko nije trčao na stranicama Novog Zavjeta, narod je upravo od svojih duhovnih vođa ohrabren da to radi.

Ljudi znaju da slave ‘slave’ i ‘poštuju’ razne svece (crveno slovo u kalendaru) izbegavajući da bilo šta rade u te dane i misleći da tako ugađaju Bogu, dok će nedjeljom uvijek naći nekog prečeg posla od odlaska u crkvu i zajedništva sa istovjerujućima – i upravo tako pokazujući kako ljudska tradicija i običaji obezvrednjuju Božiju Riječ, čineći je manje važnom (…i ukinuste Božiju riječ zbog vašega predanja. -Matej 15:6).

Pored ove, po mnogo čemu, tragične situacije u toj i takvoj religiji naroda, nađe se još i mnogo anti-hrišćanske prakse – sujeverja, paganizma, okultnog… . Ljudi za sebe mogu lako tvrditi da su pravoslavni a u isto vrijeme ići kod travara, raznih iscjelitelja i gatara ili ih pratiti preko malih ekrana i tražiti savjet telefonom.

Iako je predmet ovog izvještaja prvenstveno bilo (nominalno) hrišćanstvo kao dominantna religija u zemlji sa svojih 72% pravoslavnih i 3,50% katolika, ne treba zaboraviti da je blizu 20% stanovništva islamske vjeroispovijesti.
Kad se na sve ovo dodaju i oni van crkve, koji su rasli u doba komunizma i bili odgajani u neznabožačkom duhu (posebno u Crnoj Gori), kao i drugih ateista (1,24%), broj onih koji nisu nikad čuli jevanđelje ili ga ne žele je ogroman, a broj Božijeg naroda – istinskih, biblijskih hrišćana – jako mali. Takvih ljudi koji su iz raznih nacija i vjera pozvani i došli Bogu i trenutno se okupljaju u tri pomenute biblijske/evanđeoske zajednice i nekoliko manjih širom Crne Gore, je tek negdje oko 100 do 150 duša.

Broj ljudi koji šire poruku jevanđelja, misionara ili organizacija, koji su tu da pomognu i kojima je Crna Gora na srcu, je značajan. Najviše ih je ”domaćih” (iz neposrednog okruženja- Srbija, Vojvodina, Bosna…) i izvjestan broj iz inostranstva. Iako preferiramo domaće ljude (najdalje iz okruženja, sa ovog našeg govornog područja) kao Božije radnike koji će, vjerujemo, najviše učiniti zbog poznavanja našeg jezika i kulture, mi iz Crne Gore smo im svima zahvalni i našem Bogu, koji ima takve ljude koji su spremni da ostave svoje domovine, prijatelje, neki čak i porodice, kako bi živjeli sa nama i ovdje služili Bogu.

U svemu ovome zaista ohrabruje aktivnost Duha Svetoga, Njegovo kretanje po gradovima i domovima ove zemlje, i otvaranje ljudskih srca za Boga. Tako ti ljudi koji se od religije okrenu Bogu, sa žaljenjem i sa tugom u srcu, saznaju koliko su, u stvari, sve vrijeme bili daleko od Njega i u neposlušnosti Njegovoj volji i Riječi, i onda žarko žele da njihovi bližnji spoznaju isto i postanu kao i oni – biblijski pravoslavni i koji zaista pripadaju Bogu.

[]

Naša vizija

Budući da i mi pripadamo ovima koji su se od svoje formalne religioznosti ili ateizma obratili živome Bogu i postali biblijski pravoslavni, žarko želimo da svi ljudi čuju jevanđelje i da proslave Boga.

 • Želimo da se Bog proslavi u Crnoj Gori.
 • Želja nam je da vidimo veliko duhovno probuđenje širom Crne Gore i, samim tim, izlivanje Božijih blagoslova na cijelu zemlju.
 • Želja nam je da se naša zemlja napuni poznanja slave Gospodnje kao što je more puno vode (Avakum 2:14).
 • Želimo da se našom zemljom upravlja po Božijoj volji i da Deset Božijih zapovijesti budu principi koji će voditi pojedince i društvo u cjelini.
 • Želimo da Bog podigne mnogo Biblijskih crkava u Crnoj Gori na svoju slavu i da On u svakom mjestu u našoj zemlji ima svoj narod.
 • Želja nam je da vidimo iskrenu, biblijsku reformu postojećeg religioznog sistema i povratak Pravoslavne crkve u istinsko pravoslavlje.
 • Želja nam je da vidimo mjesne pravoslavne crkve gdje se proslavlja Isus Hristos, propovijeda Božija Riječ i da budu pune nanovorođenih pravoslavnih hrišćana i sveštenstva punog Duha Svetoga i da zajedno, kao jedan Božiji narod, uđemo u Carstvo nebesko.
 • Želimo da Hristova Crkva u Crnoj Gori bude sastavljena i od svih njenih plemena, jezika i naroda, Njemu na slavu.
 • Na kraju,  iako vjerujemo da unosimo pozitivne promjene i predstavljamo duhovno svjetlo i so ovome društvu ukazujući ljudima na Hrista i silno želeći da svi ljudi nađu spas u Njemu, takođe smatramo da je vjerska sloboda i sloboda savjesti i izbora ljudsko pravo koje nam je dodijelio sam Bog stvarajući nas na svoju sliku, i zato svoj cilj i viziju pokušavamo da ostvarimo jedino principima ljubavi, molitve, dialoga i tolerancije. Stoga se zalažemo za društvo u kojem će svako smjeti da kaže šta misli ili vjeruje i u kojem će ”najgora” stvar, koja se zbog različite vjere može nekome desiti, biti samo teološki dialog.

[]

Poziv

Završetak onog razgovora sa Nikodimom otkriva da je moguće da i vjerski dostojanstvenik ne razumije i nije bio na putu za nebo dok nije sreo Isusa – Odgovori Nikodim i reće mu: kako može to biti? Isus odgovori i reče mu: ti si učitelj Izrailjev, i to li ne znaš?

Oduvijek je bilo religioznih sistema koji su ljude, u stvari, udaljavali od Boga, i duhovnih vođa koji su ljude nenamjerno slali u vječnu smrt. Smatramo da je i oduvijek bilo evanđeoskih hrišćana (hrišćana koji žive po jevanđelju i od njega) i da je Bog u svakom vremenu, narodu, crkvi ili vjeri pozivao ljude da pređu iz tame i neznanja u svjetlo i Carstvo Njegovog Sina. Vjerujemo da kada je religija jednog naroda beživotna i kada se još, uz to, njene vođe protive i progone Božiji narod, da Bog naročito tada poziva sebi pojedince i podiže i pokreće biblijske zajednice. Smatramo da Bog upravo sada uveliko poziva ljude iz mnogih naroda širom svijeta i da ne zapostavlja ni ovaj naš prostor.

Na razne načine, naročito preko svojih ljudi (iz Svetog pisma ili današnjeg svog naroda), Bog poziva sve ljude da se pokaju i okrenu Njemu.  Vjerujemo da naročito poziva duhovne vođe ovog naroda kao najodgovornije za duhovno stanje nacije, da se prvi okrenu od mrtve religije ka Njemu, u pokajanju i biblijskoj vjeri, da prekinu sa svakim vjerovanjem i praksom koje se direktno suprotstavljaju Njegovoj Riječi i da onda, umjesto progonstva biblijskih vjernika, i sami vode i usmjeravaju narod ka Bogu, tako dajući svojim crkvama evanđeoski karakter i dozvoljavajući Bogu da bude u njima prisutan.

[]

Božija volja za Crnu Goru

 • Bog želi da ga svi ljudi upoznaju i da se pokaju.
 • Bog želi da ga ti upoznaš.
 • Bog želi da rasteš u Njegovom poznanju i zdravoj nauci.
 • Bog želi da ga svi narodi i plemena u Crnoj Gori slave.
 • Bog želi da mu se ime sveti i proslavlja širom Crne Gore.
 • Bog želi da se poznaje, propovijeda i tvori Njegova Riječ.
 • Bog želi da se prošire zdrave mjesne crkve širom Crne Gore.

Tačno je da sve ove stvari Bog želi Crnoj Gori i njenom narodu, i ko zna koliko još dobrih stvari ima za nju, ali je, takođe, jasno da mnogi ne žele sebi ono što im Bog želi, i da ne nalaze jer i ne traže.
Rečeno da je ”uzak” put koji vodi u Nebo i da je malo onih koji se spasavaju. Isus kaže: Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu. Kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze (Matej 7:13,14).
Na drugom mjestu još teže riječi, u kojima vidimo da ima i onih koji očekuju da će ući ali neće moći: Reče mu pak neko: Gospode! je li malo onih koji će biti spaseni? A on im reče: Navalite da uđete na tijesna vrata; jer vam kažem: mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad ustane domaćin i zatvori vrata, i stanete napolju stajati i kucati u vrata govoreći: Gospode! Gospode! otvori nam; i odgovarajući reći će vam: ne poznajem vas otkuda ste. Tada ćete stati govoriti: mi jedosmo pred tobom i pismo, i po ulicama našim učio si. A on će reći: kažem vam – ne poznajem vas otkuda ste; otstupite od mene svi koji nepravdu činite. Ondje će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avrama i Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijemu, a sebe napolje istjerane. I doći će od istoka i zapada i sjevera i juga i sješće za trpezu u carstvu Božijemu. (Luka 13:23-29)

Po ”ulicama i gradovima” Crne Gore je sve više onih koji imaju poruku od Boga i koji je,
u ime Hristovo, govore ljudima, najbolju i najradosniju vijest koju će ikada čuti, i zato molimo i pozivamo sve da obrate pažnju na istinu a zatvore uši za neistine na koje su navikli i kojima će i dalje biti obasipani, uz izvrtanja i nepoštovanja Božije Riječi.
Šta očekivati za one koji prezru takav ponuđeni dar, ponudu svog spasenja? Šta drugo očekivati nego onu sudbinu gore opisanu za one koji vjeruju ”na svoj način” i misle da su sigurni zato što idu u crkvu, daju milostinju ili poste, a On ih neće poznati (jer su sva ljudska djela i pravda kao prljava krpa pred Njim i nepravda)?
Mudro bi bilo preispitati sebe i možda se prepoznati u nekom od ovih opisa i vidjeti da li smo, zaista, na putu za Nebo – jer Božije obećanje je za sve one koji zaista traže i željni su da čine volju Božiju a ne svoju, da će i naći i da će im se vrata otvoriti.
Na kraju, iako ih je malo, zašto se ne pridružiti onima sa istoka i zapada i sjevera i juga koji će sjesti za Božiju trpezu?

[]
——————————————————————————————————

Umjesto zaključka

U ovom izvještaju smo se, prirodno, najviše bavili religijom većine ljudi u našoj zemlji i pojedinim aspektima većinskog vjerovanja, bez namjere da ulazimo u dublju analizu – za takvo što preporučujemo knjigu Ivice Stamenkovića ”Pravoslavlje obasjano evanđeljem”, u kojoj se sve detaljno preispituje i sagledava u svjetlu Svetog pisma.
Mi smo pomenuli samo nekoliko opštepoznatih činjenica i praksi u okviru pravoslavlja za koje smatramo da su posebno nebiblijske i kao takve štetne i obmanjujuće, a neke i pitanje života i smrti. U svemu tome smo se vodili prvenstveno bratskom ljubavlju i brigom, jer smo u velikom nemiru i žalosti zbog ogromnog broja sunarodnika kojima se, već generacijama, ne govori istina iz Božije Riječi o potrebi duhovnog rođenja i koji su tako obmanuti i u neznanju. Nama je strašna pomisao da nebrojene hiljade ljudi neće vidjeti carstva Božijega i da im to niko nije rekao. Užasno je to što su svi oni ”pušteni” da vjeruju da hoće, samo zato što su rođeni u Pravoslavlju i sa pravoslavnim imenom, krstili se ili slave slavu, i u toj nadi i lažnoj sigurnosti prožive život i umiru nespašeni.
Ako niko od njih ne ulazi na vrata carstva Božijega i tako ostatak vječnosti provodi odvojen od Boga (što je druga smrt, Pakao), kakva li je tek sudbina onih koji su ih tamo poslali?

Molimo, još jednom, da sve što znate ili čujete sa bilo koje strane, sve sami preispitate pred Bogom, otvorena srca u molitvi i otvorenog uma uz Sveto pismo, a svako lice koje nosi ime i odeždu sveštenika Boga živoga, da se pokaje, moli za milost i vodi narod koji mu je povjeren ka Isusu Hristu.

Pokušali smo da, u kratkim crtama, sagledamo duhovno stanje u Crnoj Gori, za koje smatramo da, takvo kakvo je, ne može biti Bogu ugodno i da bi moglo biti jedan od razloga ili, možda, glavni razlog što se u zemlji ne opaža više Božijih blagoslova.
Poželjeli smo da vidimo drugačiju sliku i biblijsku vjeru u Crnogoraca, Božije blagoslove nad zemljom ali, iznad svega, da se On proslavi ovdje tako što će Njegovo ime da se priziva, Njegova Riječ da se poznaje, Njegovo sveštenstvo da bude u strahu i ljudi da se spašavaju. Gledajući ka takvoj Crnoj Gori i sa tim ciljem na umu smo i načinili ovaj sajt.

I zvali se vi Jovan, Ivan ili Irfan, bili vi pravoslavac, katolik ili musliman, ako ne poznajete Boga ove riječi su za vas:
Tako smo mi poslani mjesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas; molimo vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom.
  – 2.Korinćanima 5:20

[]

  »Уђите кроз уска врата. Јер, широка су врата и простран пут који води у пропаст, и много је оних који кроз њих улазе.  О, како су уска врата и тесан пут који води у живот, и мало је оних који га налазе.« МАТЕЈ 7:13-14

MONTENEGRO AWAKENING/PROBUĐENJE

mapa-cgm

O evanđeoskim hrišćanima u Crnoj Gori čitajte
ovdje
…………………………………………………………………..

top5 Idi na vrh stranice
______________________________________________________________

7 Responses to Hrišćanstvo u Crnoj Gori

 1. Irfan says:

  Ja sam Irfan islamske sam vroispovesti i zelim da saznam vise o vam jer imam puno pitanja, koliko je to moguce i koliko je izvodljivo, zivim u Podgorici?

  Like

  • Miroslav V. says:

   Dragi Irfane, drago mi je da si se javio. Mi smo sljedbenici Puta, Istine i Života – Isusa Hrista. Bogu smo došli iz raznih religioznih uvjerenja i crkava po Njegovom pozivu i da mu služimo po Njegovoj volji i na biblijski način. Sajt ‘Dobre vijesti’ služi da proslavi Boga i da bude na poznanje istine i na blagoslov mnogima. Drago bi mi bilo da budem u mogućnosti da ti odgovorim na pitanja koja imaš, ali i da ostanemo u kontaktu. Drugi način, možda još i bolji, je da te uputim na ljude u Podgorici i lični kontakt, što mislim da bi bilo korisnije za tebe od dopisivanja. Biblijskih hrišćana, inače, u Podgorici ima puno više, ali na tebi je koji način ćeš izabrati za tvoju dalju duhovnu potragu. Inače, nisi jedini koji bi pravom, živom i istinitom Bogu došao iz Islama – u to se možeš uvjeriti ako pogledaš stranicu ‘svjedočanstva’ na našem sajtu, ili moje prijatelje na FB sa muslimanskim imenima (ne mijenjaju se) koji su sada Hristovi sljedbenici.
   Božiji blagoslov, i čujemo se, ako budeš kroz Bijelo Polje, javi se na 069694337.
   Miroslav Vukojičić

   Like

  • Edin says:

   Zivjela Stara Hercegovina

   Like

 2. pita says:

  Kazete da u 4. Zapovjesti BOG zapovijeda slavljenje nedelje. Gdje to pise

  Like

  • Miroslav V. says:

   Postovani, ne znam gdje ste to nasli na nasem sajtu, rado bih vam odgovorio ali ne znam na sta mislite. Ako mislite na 10 Bozijih zapovijesti, tu je sve jasno i to ne kazemo mi nego Bog. Pojasnite, ako zelite, bice mi drago da vam odgovorim. Pozdrav.

   Like

   • pita says:

    Ljudi znaju da slave ”slave” i ”poštuju” razne svece tako što će izbegavati da rade, ali se nikako ne sjećaju 4. Božije zapovijesti, koja traži da praznujemo Nedjelju kao dan odmora i slavljenja Boga – evo da vas podsjetim. Zamolio bih vas da mi kazete gdje bog kaze da slavimo nedelju. Ako je ovo jasno za nedelju recite mi koji stih. Jer ce mi onda biti jasno. Sto se tice boga on je jasan i meni nece biti problem da ga citiram. 4. Bozja zapovjest kaze da slavimo subotu. Bog je tu jasan. Kazite mi gdje bog pominje nedelju kao dan odmora molim vas jer ce te onda biti jasni.

    Like

   • Miroslav V. says:

    Kontekst je da su ljudi skloni da poštuju ono što nema u Pismu, dakle, ljudske, samonamjetnute zapovijesti umjesto onoga što ima u Pismu – dan odmora. Tu nije bitno koji je dan u pitanju, bitno je da se ne poštuje dan odmora, a to je Božija zapovijest. Inače, u pravu ste da nigdje ne stoji da je nedjelja dan odmora, kao što nemamo ni zapovijest da praznujemo subotu kao dan odmora, jer nismo Jevreji niti smo pod zakonom. U novozavetnom kontekstu je, čini se, ipak nedjelja bila dan sa puno više sadržaja za crkvu nego subota, kao i danas. Nama dani nisu bitni ali ovdje smo razmišljali kao obični ljudi kojima su dani bitni (ali, eto, ne oni koji se pominju u Pismu nego svojevoljno odabrani – ako je to već bitno, onda je od slave i nekog sveca bitnija nedjelja (ili subota) i odvojiti je za Boga i crkvu. Dobar članak pročitajte ovdje: http://www.gotquestions.org/Srpski/Sabat-dan-subota-nedelja.html

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s