Načela vjerovanja


Šta je to što nas razlikuje od ostalih ”hrišćana” oko nas? Iznad svega, to je naše jasno ispovijedanje da je Isus Gospod. On je Gospod nad našim životima, životom crkve kao i cijelog svijeta, i za spasenje svojih duša pouzdamo se samo u njega. Takođe, naredne principe smatramo veoma važnim i u njih čvrsto vjerujemo:


 

 

Autoritet Biblije
Za Bibliju kažemo da je ‘’Božija Riječ’’ jer vjerujemo da je njene pisce nadahnjivao Božiji Duh. Kao takva, ona ima autoritet da nas vodi u tome šta da vjerujemo i kako da živimo.

church7
Autonomija lokalne crkve
Lokalna (mjesna) crkva je nezavisno tijelo odgovorno jedino Gospodu Isusu Hristu, glavi crkve. Svaki ljudski autoritet koji uređuje život lokalne crkve se nalazi unutar nje same.

18_old-new-testament-priests
Svještenstvo svih vjernika
Svaki Duhom rođeni vjernik ima neposredan pristup Božijem prijestolu. Pored zvaničnih, rukopoloženih i punovremenih crkvenih službenika i svaki drugi vjernik ima isto pravo da komunicira sa Bogom, tumači Pismo i služi u Hristovo ime.


 

 

Dva crkvena obreda
Krštenje i Večera Gospodnja (Pričest) su jedina dva obreda koja treba praktikovati. Oba obreda su simbolična, nespasavajuća i namijenjena jedino nanovorođenim i poslušnim vjernicima.


 


Sloboda pojedinca
Svaki hrišćanin je slobodan da vjeruje onako kako mu vlastita savjest nalaže i niko nema pravo da utiče na njega niti da mu nameće bilo šta što bi ga navelo da postupi protivno svojoj savjesti.

main
Spašeni i kršteni članovi crkve
Članstvo u nekoj lokalnoj zajednici je izraz poslušnosti Bogu ali i dokaz vjernikove potrebe da bude u zajedništvu vjernih. Članstvo je samo za pojedince koji daju vjerodostojno svjedočanstvo o ličnoj vjeri u Hrista i koji to javno potvrde krsteći se.

PASTOR12
Dvije crkvene službe

Biblija predviđa samo dvije crkvene službe – pastira i đakona. Službe pastira i đakona postoje kao službe unutar lokalne crkve a ne kao hijerarhija izvan ili nad lokalnom crkvom.

Church_State
Odvojenost crkve od države
Zalažemo se za slobodnu crkvu u slobodnoj državi. Bog je uspostavio i crkvu i državnu upravu, i svakoj je dao vlastitu sferu djelovanja i ni jedna ne treba da kontroliše onu drugu, niti treba da postoji ikakav savez između njih.


Vjerovanje u prethodna načela je, uglavnom, ono što čini ili karakteriše hrišćane baptiste.
Ova načela su poznata i kao ‘BAPTISTIČKE POSEBNOSTI’ jer predstavljaju ono što je baptiste razlikovalo od drugih u vremenu kada je vjerovanje i držanje tih načela za sve ostale bilo bezvrijedno i nevažno. Iako su njihovo nasleđe i doprinos i ono po čemu se baptisti i dalje prepoznaju, mnoga od ovih načela danas prihvataju i ispovijedaju i neki drugi evanđeoski hrišćani jer su ona, u suštini, samo biblijski principi.

Više o baptistima ovdje.

top6
———————–

Medjutim, ono što smatramo za najvažnije je LIČNI DOŽIVLJAJ BOGA U ISKUSTVU DUHOVNOG PREPORODA.
Mi vjerujemo da je preporod (ili nanovo rođenje) Božiji duhovni zahvat u ljudskom srcu koji potpuno mijenja čovjekov moralni karakter i pogled na svijet.

Sveto pismo nas cijelo upućuje na Spasa Hrista, ono od početka do kraja ima jednu veliku temu – Ličnost i djelo Isusa Hrista. Stoga, postoji samo jedan put do Boga, a to je Spasitelj, Isus Hristos, koga svako mora da prihvati kao ličnog Spasitelja. Bez te odluke niko ne može da bude spasen, pa tako ni da bude pravi hrišćanin. Odluku da prihvati Isusa Hrista svako mora da donese sam, dobrovoljno.

Vjerujemo da se čovjek ne rađa kao hrišćanin (zato što je dijete hrišćanskih roditelja ili što pripada hrišćanskoj naciji), već da čovjek postaje hrišćanin u onom trenutku kad se na ozbiljan i promišljen način suoči s Bogom, a zamoli ga da se On, svojim Duhom, useli u njegovo/njeno srce. To mora biti svjestan, zreo i iskren čin ozbiljne i odgovorne osobe. Na taj čin Bog se nikad ne oglušuje, jer on, u stvari, predstavlja čovjekov odgovor na Božiji poziv upućen svim ljudima u Svetom pismu.

Preporod je jedinstven duhovni događaj koji se dešava jednom u životu i utiče da cio život zadobije novi pravac. Preporod nije proces, već se dešava odjednom, u trenutku duhovnog prosvetljenja, kad čovjek koji sagledava svoj život u svjetlu Božije poruke shvati da je u Božijim očima duhovno mrtav i kad se pokaje zbog svojih grijeha. Nakon toga slijedi proces posvećenja, ili duhovnog rasta, koji se zasniva na redovnom ličnom proučavanju Svetog pisma, molitvi, aktivnoj zajednici s drugim vjernicima u okviru lokalne crkve. Taj proces traje cio život.

Prema tome, mi vjerujemo da spasenje ne potiče od dobrih djela čovjeka, već od Božije milosti da nas spasi, ako mu se iskreno pokajemo. Međutim, dobra djela imaju svoju veliku ulogu u životu preporođene osobe, jer ona dolaze kao rezultat duhovno-moralne promjene koja se u čovjeku desila. Čovjek se ne spasava dobrim djelima, već za dobra djela. Djela su dokaz i test vjere. Okupljena zajednica je uvijek ta koja ocjenjuje da li je neko nanovo rođen ili ne. Preporođena osoba je spremna za krštenje. Krštenje je javna, fizička i simbolična potvrda duhovnog preporoda koji se odigrao u ljudskom srcu. Mi vjerujemo da bez preporoda krštenje nema nikakav duhovni značaj.
Krštena osoba, koja je tako javno potvrdila svoje pokajanje i vjeru u Isusa Hrista ipostala član lokalne zajednice, je spremna za drugi sveti obred, Večeru Gospodnju (Pričest).

Na kraju, pozvani smo da svakodnevno proslavljamo Boga, sami i u zajednici s drugima, da govorimo o Njemu, da čitamo Sveto pismo, molimo se, vodimo radostan i osmišljen život u poniznosti i spremnosti na pomoć drugima.

 

 

 

 

 

 

 

top6
———————————————————————————————————–

NEŠTO O AUTORITETU

Mnogi u hrišćanstvu pokušavaju da prate svoje nasleđe sve do apostola i tvrde za sebe da jedini predstavljaju istinsku crkvu njihovu nasljednicu. Recimo, Rimokatolička crkva prva iznosi tvrdnju o apostolskom naslijeđu. To jednostavno znači da oni tvrde kako imaju jedinstven autoritet nad svim drugim crkvama i denominacijama zato što se pozivaju na niz rimokatoličkih Papa unatrag tokom svih vijekova, sve do apostola Petra.
Prema njihovom gledištu, Rimokatoličkoj crkvi to daje jedinstven autoritet koji nadmašuje sve druge denominacije ili crkve. Prema Katoličkoj enciklopediji, to apostolsko naslijeđe »nalazimo jedino u Katoličkoj crkvi« i ni jedna »od odvojenih Crkava na to se ne može pozvati«.

Upravo zbog tog apostolskog naslijeđa, Rimokatolička crkva prisvaja jedinstven autoritet da tumači Sveto pismo i potvrđuje nauku, te tvrdi da u Papi ima vrhovnog vladara koji je nepogrešiv kada govori »ex cathedra«—odnosno, kada vrši svoju službu pastira i učitelja svih hrišćana. Prema tome, sudeći po rimokatoličkom gledištu, učenja ili predaje Rimokatoličke crkve koje dolaze od Pape jednako su nepogrešiva i autoritativna kao i samo Sveto pismo. To je jedna od glavnih razlika između Rimokatolika i protestanata, a upravo je to bio jedan od glavnih povoda za protestantsku reformaciju.

Problem sa takvim tvrdnjama o nasleđu jeste u tome što se time pokušava izvesti ili potkrijepiti autoritet onoga što se vjeruje i naučava iz pogrešnoga izvora, uz pomoć neke stvarne ili zamišljene veze s apostolima, umjesto da se izvodi iz Božje riječi. Važno je da hrišćani shvate kako direktno apostolsko naslijeđe nije nužno kako bi crkva ili denominacija imale autoritet. Bog je dao i očuvao vrhovni autoritet za sva pitanja vjere i prakse u svojoj Svetoj riječi, Bibliji. Prema tome, autoritet neke današnje pojedinačne crkve ili denominacije ne dolazi od neke povezanosti s crkvom i apostolima iz prvoga vijeka. Umjesto toga, on dolazi jedino i neposredno iz napisane Božje riječi. Učenja crkve ili denominacije autoritativna su i obavezujuća za hrišćane samo ako predstavljaju pravo značenje i jasno učenje Svetoga pisma. 

Prema tome, mi znamo odakle proističe naš autoritet i hrišćansko ime i pravo da djelujemo pod tim imenom. Po istom principu prepoznajemo autoritet kod drugih, i  kad pred nama stoji jedan nanovo rođeni čovjek u njemu prepoznajemo brata u Hristu i Božijeg slugu, jer ono što ga nama preporučuje kao takvog je Božija Riječ i Duh Sveti.

top6
………………………….

REZIME

Mi ne samo da vjerujemo da je Biblija Božija Riječ nego smo i prihvatili njenu poruku i posvetili svoje živote njenom izvršavanju, i to je ono što nas razlikuje od nominalnih hrišćana a povezuje sa ostalim biblijskim hrišćanima.

Biblija je oslonac i temelj naše vjere i izvorište naših duhovnih saznanja. Kada su, težeći tome, neke ranije grupe vjernih započeli korijenitu reformu kako bi osigurali potpuni povratak Svetom pismu, njima su u tom procesu i posmatrajući njihovu praksu dali ime (baptisti – oni koji krštavaju).

I ako je to nametnuto ime ubrzo postalo znak prepoznavanja i sredstvo očuvanja biblijskih principa i vrijednosti kroz vijekove koji su slijedili, onda i mi, dijeleći ista uvjerenja i čuvajući iste principe danas, dopuštamo da nas to ime pobliže definiše.

Dakle, iako smo baptističke afilijacije (= udruženosti, prisvajanja, povezanosti, slaganja…), sebe ipak smatramo sljedbenicima Isusa Hrista – hrišćanima, i to je ime kojem se radujemo i koje treba da nas predstavlja. Mi smo hrišćani teritorijalno organizovani i povezani (u svom gradu), i otvorenih smo vrata i za one koji nisu baptisti i koji su pod nekim drugim imenom došli Hristu, jer naše zajedništvo počiva na Duhu Svetom i utemeljeno je na Bibliji.
Po svim kriterijumima mi smo dio sveukupnog naroda Božijeg i kao takvi smo prepoznati, priznati i prihvaćeni od strane braće u hrišćanskom evanđeoskom svijetu u zemlji i inostranstvu.  Postojimo po svim mjerilima i zahtjevima Svetog pisma i kao takvi, i sa nikakvim drugim identitetom osim kao preporođeni, stojimo pred našim Bogom.

top6
~~~~~
Opširnije o tome šta je to u istoriji teološke misli što je ostavilo najdublji trag u nama, odn. koji su to razlozi i momenti koji su najviše uticali na nas da se ovako izjašnjavamo po pitanjima vjere, čitajte ovdje:

TRAG  (ili nešto o Svetom pismu, vrijednostima Reformacije i baptističkom nasleđu)

_______________________________________________________________

top5 Idi na vrh stranice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s