O anđelima i demonima


aad_wp_5_1600

________________________

ANĐELI

Mi nismo jedina osobna bića u svemiru. Postoje i dobri i zli anđeli. U Svetom pismu oko 270 puta spominju se “anđeli”. Тo su stvorena duhovna bića i zato su nazvani “sinovi Božiji” (Jov 1:6; Psalam 33:6; Psalam 148:2-5; Kološanima 1:16). Ne mogu da se uporede s Bogom i zbog toga su Mu podređeni (1. Carevima 22:19; Nemija 9:6; Psalam 89:6-8; Psalam 103:20-21; Otkrivenje 22:9). Podređeni su i Hristu (Jevrejima 1:1-14). Jedinorođeni Sin Božiji je daleko uzvišeniji od svih anđela (Efescima 1:20-21; Filipljanima 2:9-10). Sveto pismo nas uči da se klanjamo samo Gospodu Bogu, a ne anđelima (Matej 4:10; Otkrivenje 19:10; 22:8-9).

Anđeli su stvoreni pre stvaranja materijalnog sveta (Jov 38:7). Jedna trećina je krenula za satanom i tako su izbačeni iz neba (Otkrivenje 12:3-4,9; Luka 10:18). Ti anđeli su potpuno pali i pokvarili se i nikad neće biti spaseni (Matej 25:41). Dve trećine anđela su sa Bogom (2. Carevima 6:15-17).

Grčka reč “angelos” znači “glasnik”. U Bibliji piše da su anđeli donosili Božije poruke ljudima (Luka 2:13-14; 24:1-7). Međutim, svaka anđeoska poruka koja se ne slaže sa apostolskim učenjem nije od Boga već je pod osudom (Galatima 1:8-9). U Otkrivenju 2-3 “anđeli” su ljudi, starešine i pastiri, koji su objavljivali Evanđelje i svu Božiju Reč u lokalnim hrišćanskim crkvama, krajem prvog veka.

Anđeli su neizmerno brojni (Psalam 68:17; Danilo 7:10; Otkrivenje 5:11), mudriji su i jači od ljudi (Isaija 37:33-36). Međutim, za sve koji su iskupljeni krvlju Isusa Hrista piše “da ćemo mi suditi anđelima” (1.Korinćanima 6:3). Anđeli su već sada u podređenom položaju u odnosu na verne. Oni su službeni duhovi hrišćanima (Jevrejima 1:14). Anđeli su nedovoljno tj. manje od nas upoznati s tajnom spasenja (1. Petrova 1:12).
Međutim, Bog je predao pale anđele da se čuvaju za sud (2. Petrova 2:4). Ovima će i verni jamačno suditi.

U duhovnom svetu postoje serafimi, heruvimi “poglavarstva i vlasti i sile i gospodstva” (Efescima1:21). “Serafimi” se spominju u Isaiji 6:2,6. Njihov glavni zadatak je obožavanje Svetoga i briga za Božiju slavu i uzvisivanje Njegove svetosti.

“Heruvimi” se spominju na više mesta: 1. Mojsijeva 3:24; 2. Carevima 19:15; Jezekilj 10:1-20. Тo su “živa bića” u Otkrivenju 4:6-9. Heruvimi su kod Božijeg prestola i izvršavaju Božije odluke. Satana je pre svog pada bio jedan od njih tj. najveći heruvim – ‘zaklanjač’ (Jezekilj 28:14-16).

“Poglavarstva” označavaju anđeoske vladare nad određenim narodima. Тako čitamo da je arhanđel Mihailo zaštitnik izraelskog naroda (Danilo 12:1), a čitamo i o knezovima Persije i Grčke (Danilo 10:20-21).

Osim što slave Gospoda Boga anđeli štite i spasavaju Božije ljude: Psalam 34:7; Psalam 91:9-12; Danilo 3:28; 6:22; Dela 5:19; 12:11. U Jevrejima 1:14 piše: “Nisu li to sve službeni duhovi poslani da služe onima (hrišćanima) koji će naslediti spasenje?” (vaskrsenje). U Mateju 18:2-10 čitamo da anđeli Božiji jednako gledaju u lice Oca nebeskoga spremni da zaštite svako dete koje veruje u Hrista. Anđeli vode i ohrabruju Božije sluge (1. Carevima 19:5; Psalam 91:11; Luka 22:43; Dela 8:26; 27:23-24). Oni tumače Božijim slugama Njegovu volju (Danilo 7:16; 10:5,11; Zaharija 1:9; Otkrivenje 1:1). Izvršavaju presude nad pojedincima i narodima (1. Mojsijeva 19:12-13; 2. Samuilova 24:16; 2. Carevima 19:35; Dela 12:23; Otkrivenje 16), raduju se pokajanju grešnika (Luka 15:7,10), odnose spasene u nebeski dom (Luka 16:22). Što se tiče budućnosti, arhanđel će dati Crkvi signal da se Gospod vraća (1.Solunjanima 4:16). Kad Gospod Isus Hristos dođe da ustanovi Svoje carstvo na zemlji s Njim će doći i mnoštvo anđela (Matej 16:27; 25:31). Anđeli će skupiti izabranike i razdvojiće “žito od kukolja” (Matej 24:31; 13:39, 49-50).

Iz knjige Dragana Simova ”Šta kaže Sveto Pismo”

~~~~

Adobe-PDF-Document-icon  O anđelima

Adobe-PDF-Document-icon  What can we learn from the Angels

Links:

http://www.mljtrust.org/collections/great-biblical-doctrines/  (Martyn Lloyd-Jones, Good Angels)

……………………………………………………………………………………………………………….

PALI ANĐELI

SATANA, DEMONI I OKULTIZAM

A. Biblijski opis neprijatelja

Jovan 8:44 (satana je ubica ljudi, veliki lažov i otac laži); Jovan 10:10,12 (satana je vuk koji želi da zakolje stado i upropasti); 1. Jovanova 3:8 (đavo greši od početka); 1. Mojsijeva 3:1,4-5,14-15; Matej 4:1-11 (đavolska iskušenja su da čovek živi nezavisno od Boga); Jov 1:6-12 (đavo se trudi da unesreći ljude. Ipak, Gospod ga drži na odstojanju i ograničava u njegovim zlim namerama. Bog daje blagodat vernima u nevolji da, na kraju svega, pobede); Isaija 14:10-17; Jezekilj 28:12-19; Otkrivenje 12:9 (đavo je stara zmija, iskusan u varanju i zavođenju celog sveta); Otkrivenje 16:13; Efescima 2:2; 2. Korinćanima 4:3-4; Matej 13:18-30,36-42; 1. Petrova 5:8-9; 2. Korinćanima 11:13- 15; 2. Solunjanima 2:3-4,8-12 (satana će u poslednje vreme preko antihrista činiti mnoga lažna čudesa, da bi prevario one koji ne primaju istinu); Otkrivenje 13:1-18 (“aždaja” je satana, koji daje određenu vlast “prvoj zveri” – antihristu. Bezakoniku će u vreme velike nevolje pomagati “druga zver”, lažni prorok koji glumi poštenje a govori kao aždaja, i protivreči Svetom pismu; velikim lažnim čudesima zavešće bezbožnike da se poklone ikoni zveri, čoveku bezakonja – antihristu); Otkrivenje 9:1-11 (ovi “skakavci” su utelovljeni demoni koji će mučiti neverne ljude); Efescima 6:11-19 (duhovna borba vernika protiv sila tame); Marko 5:1-20; 9:17-29; Luka 4:33-36.

B. Astrologija i horoskop_

Peta Mojsijeva 18:9-14 (Gospod Bog osuđuje svako bavljenje horoskopom, astrologijom, gatanjem I okultizmom); 3. Mojsijeva 19:31; 20:6,27; Isaija 47:13-14.

Razumski i objektivno nema osnove za verovanje u astrologiju i horoskope.

Pedr Biklij piše: “U drugom veku posle Hrista, grčki astronom Ptolomej, koji je popularisao astrologiju, napravio je priručnik, u kome su nabrojane sve poznate, vidljive zvezde. Prema tom priručniku i danas se prave horoskopi. Početna tačka svakog horoskopa je znak Sunca. Тo je sazvežđe zodijaka u kojem Sunce izlazi, rađa se u zoru na dan rođenja osobe. Тako, ako je neko rođen između 22. marta i 22. aprila, kaže se da je rođen u znaku ‘ovna’. Ali, u našem vremenu, Sunce se rađa u sazvežđu ‘riba’. U skoroj budućnosti rađaće se u sazvežđu ‘vodolije’. Prema tome, svi koji čitaju horoskope ‘u svom znaku’, prevareni su, jer treba da čitaju o sebi pod drugim znakom a ne onim koji je njihov.

Na nebu ima zvezda koje su mnogo svetlije i uočljivije od onih u sazvežđu ‘ovna’. Njih astrolozi ne uzimaju u obzir. Zašto bi one zvezde iz zodijaka imale više uticaja na nas od zvezda koje su nam bliže i svetlije? Mnogi ljudi znaju svoj znak u horoskopu i čitaju o karakteristikama pojedinih ličnosti, koje su rođene u tom znaku. Тe kvalitete traže u sebi, neke od njih pronalaze, pa izjavljuju da je astrologija istinita. Na primer, za rođenog u znaku ‘raka’ smatra se da treba da bude oprezan i da ima odbrambeni stav, dok neko drugi, u sledećem znaku ‘lava’, mora da bude samopouzdan i siguran. Međutim, u stvarnosti, mnogi koji su rođeni u ‘raku’ jesu samopouzdani, otvorenog temperamenta, a mnogi, koji su rođeni u ‘lavu’ jesu opreznog i povučenog temperamenta. Тako, osobe koje su rođene u’raku’, o sebi misle da su oprezne, a zaboravljaju na prilike kada su bile otvorene i samopouzdane. Osobe, rođene u znaku ‘lava’, zaboravljaju na prilike svoje povučenosti, a naglašavaju svoje samopouzdanje, zato što im tako piše u horoskopu. Oni, koji veruju u horoskop nemaju slobodu odlučivanja, već zavise od spoljašnih činilaca i kroz autosugestiju predaju se lažnim proroštvima da ih vode kroz život. Bavljenje astrologijom i horoskopom je greh odnosno promašaj cilja, jer odvraća pažnju od Gospoda Boga i Njegove Reči – Juda 14-15.”

U Evanđelju po Mateju, drugom poglavlju, ne radi se o astrologiji. Astrologija je sujeverje, prazna vera u to da kretanje ili položaj planeta ili zvezda predstavljaju znake ili nagoveštavaju uticaj volje bogova ili sila sudbine, prema čemu nešto treba ili ne treba da se učini. Astrolozi ukazuju na posebne potencijale ili mogućnosti u ljudima koji su rođeni pod određenim sazvežđem, ili označavaju dobre ili loše preduslove za nešto što ljudi čine određenog dana. U predhrišćansko vreme, bavljenje astrologijom bilo je praćeno stvarnim obožavanjem nebeskih tela na ritualan način. Svi koji su to činili u drevnom Izraelu, bili su od Gospoda osuđeni na smrt kamenovanjem (5.Mojsijeva 17:2-7).

Međutim, u slučaju zvezde koja je označila Hristovo rođenje nije bilo elemenata astrologije. Zvezda koju su videli mudraci sa istoka predstavljala je objavu da se rodio Hristos. Ovi mudraci su se bavili astronomijom a ne astrologijom. Astronomija otkriva mnoge zablude astrologije.

Kad se Isus rodio, zvezda nije bila nagoveštaj budućnosti, već objava onoga što se već dogodilo. U ovo hodočašće nije bilo uključeno nikakvo proslavljanje lažnih bogova ili sila sudbine. Oni su jednostavno primili Božiju objavu, kroz pojavu zvezde, kao uputstvo da traže novorođenog Cara jer su shvatili da je On predodređen da bude vladar celog sveta, uključujući i njihovu zemlju, najverovatnije Persiju. Ovi mudraci sa istoka znali su proročanstvo o zvezdi iz 4. Mojsijeve 24:17.

Pojedini smatraju da se radilo o retkom položaju planeta ili zvezda u jednoj liniji, tako da je njihova zajednička svetlost mogla da izazove taj sjaj. Ali, prema Mateju 2:9 zvezda se kretala, išla je ispred njih, vodila ih je do mesta gde se Isus rodio. Ovo je bila u potpunosti natprirodna zvezda, poslata od Gospoda da im pokaže put.

Sveto pismo na više mesta govori o božanskim objavama na nebu, kroz Sunce, Mesec i zvezde. Na primer, Isus govori o znaku Sina čovečijeg, koji će se pojaviti na nebu sa silom i slavom velikom (Matej 24:30). Može se pretpostaviti da ovaj “znak” podrazumeva i Sunce i Mesec i zvezde, kao i neku vrstu svetleće pojave. U svakom slučaju, na Pentekost, apostol Petar citirajući Joila 2:28-32 govori o ovim znacima za ponovni Hristov dolazak, kada je Gospod rekao: “Činiću čudesa gore na nebu” (Dela 2:19-20). Ove zvezdane pojave nemaju nikakve veze sa astrologijom i paganskim sujeverjem.

C. Posledice bavljenja okultizmom

Matej 18:6-7; 2. Careva 21:2-12; 1. Dnevnika 10:13-14 (propast Saula zato što je išao kod vračare); 2. Carevima 23:24; 1. Korinćanima 10:19-21; Galatima 5:19-20; Isaija 8:19-20; 19:3-4; Mihej 5:12-15 (sud Gospodnji za okultizam); Jeremija 51:6-9 (Božiji sud nad Vavilonom, koji je izvor okultizma: gatanja, vradžbina, magije, astrologije, horoskopa, spiritizma – svega onog što Bog osuđuje); Otkrivenje 18:1-4 (Gospod će na kraju kazniti obnovljeni Vavilon zbog okultizma); Zaharija 10:2; Dela 16:16-18; Luka 11:14-26; Jovan 12:31; Luka 10:17-20; Jakovljeva 4:7; Dela 8:5-13; Otkrivenje 12:10-11; 19:20 (na kraju velike nevolje antihrist i lažni prorok biće osuđeni i bačeni u ognjeno jezero); Otkrivenje 20:1-3 (posle velike nevolje, a pre Hristovog hiljadugodišnjeg carstva na zemlji, satana će biti svezan za hiljadu godina); Otkrivenje 20:7-10 (Posle Hristovog hiljadugodišnjeg carstva, satana će biti ponovo poražen od Boga, i biće bačen u ognjeno jezero, gde su zver i lažni prorok i biće mučeni zauvek. Matej 25:41 – Oganj večni je pripravljen za đavola i sve njegove demone i za sve koji se protive Gospodu Isusu Hristu – Jovan 16:8,11); 1. Jovanova 2:14 (pobeda vernika); 1. Jovanova 4:4 (naša borba protiv neprijatelja nije ravnopravna, jer je veći Onaj koji je u nama nego onaj koji je u svetu); 2. Dnevnika 32:7; Dela 19:19-20.

D. Kako osloboditi ljude koji su opterećeni okultizmom? *(pogledati napomenu na kraju članka)

Bavljenje okultizmom je poslednjih godina jako rasprostranjeno, pogotovo među mladima. Mnogi se, iz neznanja i radoznalosti upuštaju u prizivanje duhova, gatanje, vradžbine i ostale okultne pojave. Тako postaju zarobljeni, pod uticajem demonskog sveta. Ipak, i oni mogu da dožive oslobođenje. Gospod Isus je došao da ukloni đavolska dela i da oslobodi zarobljene (1. Jovanova 3:8; Luka 4:18; Jovan 8:36). Gospod to čini i danas preko Svojih slugu koji su Mu potpuno poslušni, predani i naoružani svim duhovnim oružjem. Zato je važno da hrišćanski radnici uvek budu pripremljeni za službu oslobođenja. Mladim vernicima koji nemaju iskustva u duhovnom ratu savetujem da se sami ne upuštaju u isterivanje demona, da ne bi prošli kao “sedam sinova jednog Judejina Skeve” (Dela 19:13-17). Postoji posebno vreme, uslovi i način za oslobođenje zarobljenih ljudi. Međutim, ako zao duh direktno napada hrišćanina, hrišćanin iako je sam, ne sme da bude pasivan već može i treba da mu se suprostavi, zapretivši nečistom duhu u ime Isusa Hrista.

Hrišćanski radnik mora da shvati da se oslobođenje od zlih duhova postiže jedino u ime Gospoda Isusa Hrista i ne može se ostvariti nekom tehnikom ili ritualom. Stoga, mora biti siguran da između njega i Gospoda ne postoji nikakva prepreka. Da bismo imali pobedu u duhovnom ratu potrebno je da naš pogled i čitavo biće bude okrenuto Gospodu Isusu Hristu.

Učitelj nedeljne škole pitao je jednu devojčicu: “Šta bi radila kad bi ti đavo pokucao na vrata?” Odgovorila je: “Zamolila bih Isusa da mu otvori.” Тu je tajna pobede: naša zavisnost od Gospoda. Zato se svakodnevno predajmo pod okrilje krvi Jagnjetove. Da bi naš odnos s Gospodom bio ispravan preporučujem molitve slične – “Borbenoj molitvi”. Neka to budu molitve slavljenja i veličanja Božijeg imena. Zli, nečisti duhovi izgone se jedino molitvom Bogu i postom – uz pomoć Duha Svetoga (Marko 9:29 i Zaharija 4:6). Zato je potrebno da se vernik svakodnevno moli za ispunjenje Duhom Svetim.

U pripremi za oslobođenje osobe, preporučuje se, najpre, dogovor s tom osobom u vezi sa vremenom i mestom za službu oslobođenja. Vernik nikad ne bi trebalo da se sam upušta u duhovnu borbu, već je potrebno da bude s molitvenom grupom i bar jednim od starešina u crkvi. Vernik mora da bude siguran da ima dobre odnose s ostalima u grupi i da je pokoran svojim duhovnim starešinama. Kada se dogovorimo za mesto i vreme, ohrabrimo osobu koja je zarobljena i zadobijmo njenu saradnju, jer se bez toga ništa ne može postići. Hristos želi da oslobodi tu osobu, ali samo ako i ona to isto želi. Objasnimo zarobljenom da, kada uzimamo autoritet, to radimo protiv zlog duha, a ne protiv čoveka.

Pokažimo zarobljenoj osobi istinu o bavljenju okultizmom, kako piše u 5. Mojsijevoj 18:9-13 i Otkrivenju 21:8.

Sila i zaštita Isusa Hrista treba da bude izgovorena jasno i s posebnom pažnjom. Naglasimo da je Isus Gospod. Oni koji rade u izgonjenju demona trebalo bi da, u ime Isusa Hrista, zapovede demonu da napusti zarobljeni život i da bude proteran u nenastanjena mesta do sudnjeg dana.

Demoni često žele da upropaste osobu iz koje moraju da odu, tako da vernici moraju toj osobi da pridržavaju ruke, koje nekontrolisano čine samoubilačke pokrete. U Hristu smo sigurni – izvan Njega izloženi smo opasnosti. Služba oslobođenja nekad traje satima, ali je pobeda u ime Gospoda Isusa Hrista osigurana. Oslobođena osoba zna kada zli duh odlazi; tada oseti olakšanje i slobodu.

Ako u domu oslobođene osobe postoji neki predmet koji ima veze s okultizmom, mora se smesta izbaciti ili spaliti, tako da se prekine svaka mogućnost za povratak zlih duhova (Luka 11:24-26).

Učestvovanje u službi oslobođenja i fizički i psihički zamara, a naročito je naporno za osobu koja je bila u potrebi. Ona to doživljava otprilike kao operaciju. Zato je važno da posle oslobođenja usledi hrana, piće, nega i dobar odmor. Posle toga, oslobođenoj osobi potrebni su razgovori i uputstva. Pokažimo joj, iz Svetoga pisma, da je Bog prihvata u Hristu. Neka posećuje bogosluženja na kojima se Gospod Isus proslavlja. Neka često koristi “Borbenu molitvu”. Тreba da se krsti vodom i učestvuje u večeri Gospodnjoj.

Iz knjige Dragana Simova ”Šta kaže Sveto pismo”.

……………………………………………………………………….

*NAPOMENA: Gledište da hrišćani mogu i treba da vrše službu oslobađanja – istjerivanja demona, odn. da zapovijedaju demonima da napuste određenu osobu koja je opsjednuta (egzorcizam), ili neko mjesto (protjerivanje tzv. ‘teritorijalnih duhova’), nije stanovište DV.
Mi smatramo da hrišćanin treba i može jedino da navješćuje istinu jevanđelja odn. – poučava iz Božije riječi kao i da se moli i brine za osobu koja je pod uticajem ili posjednuta od strane demona, ali nikako da se upušta u duhovnu borbu s demonima u smislu posebne službe istjerivanja i ”zapovijedanja” nečistim silama. Za tu temu pogledati donji članak
”Da li hrišćani danas mogu da obavljaju egzorcizam?”.

Takođe pogledajte:

imagesCAYS1C75  Vezujem te Sotono

………………………………………………………………………………………………………………..

Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti?


Pitanje: Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti? Da li je to danas još moguće? Ako jeste, koji su simptomi?

Odgovor: Biblija daje neke primjere ljudi koji su bili opsjednuti ili pod uticajem demona. U ovim primjerima možemo naći neke simptome demonskog uticaja kao i dobiti uvid kako demon opsjeda nekog. Evo nekih biblijskih pasusa: Matej 9:32-33; 12:22; 17:18; Marko 5:1-20; 7:26-30; Luka 4:33-36; Luka 22:3; Djela 16:16-18. U nekim od ovih odlomaka, opsjednutost demonima uzrokuje fizičku bolest, kao što su nemogućnost govora, epileptični simptomi, slepilo, itd. U drugim slučajevima, uzrokuje da osoba čini zlo, gdje imamo Judu kao glavni primjer. U Djelima 16:16-18 duh je očigledno robinji dao nekakvu mogućnost da zna stvari koje su van njenog ličnog znanja. Demonima opsjednuti čovjek iz Gerase koji je imao čitav Legion u sebi, imao je natprirodnu snagu i živio go među nadgrobnim spomenicima. Kralj Šaul, nakon što se pobunio protiv Gospoda, bio je uznemiravan od strane jednog zlog duha (1. Samuelova 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10), sa vidljivim dejstvom depresivnog raspoloženja i povećane želje da ubije Davida.

Znači, postoji širok spektar simptoma demonske opsjednutosti, kao što su fizička bolest koja se ne može pripisati nekom stvarnom fizičkom problemu, promjene ličnosti, kao što je depresija ili agresija, natprirodna snaga, neskromnost, nedruštveno ponašanje i možda sposobnost da se daju informacije za koje nema prirodnog načina da se znaju. Veoma je bitno da se uzme u obzir da skoro sve, ako ne i sve, od ovih karakteristika mogu da imaju i drugo objašnjenje, tako da je važno da ne okarakterišemo svaku depresivnu osobu nekoga sa epilepsijom kao opsjednutu demonima. Sa druge strane, zapadne kulture vjerovatno ne uzimaju sotonsku uključenost u ljudske živote dovoljno ozbiljno.

Kao dodatak ovim fizičkim i emotivnim karakteristikama, može se također pogledati na duhovne atribute demonskog uticaja. To može da uključuje odbijanje da se oprosti (2. Korinćanima 2:10-11) i vjerovanje i širenje lažne doktrine, posebno kada se radi o Isusu Kristu i njegovom otkupljujućem djelu (2. Korinćanima 11:3-4,13-15; 1. Timoteju 4:1-5; 1. Ivanova 4:1-3).

Kada se radi o demonskoj uljučenosti u život kršćana, apostol Petar je primjer činjenice da vjernik može da bude pod uticajem đavola (Matej 16:23). Neki govore o kršćanima koji su pod jakim demonskim uticajem da su “demonizirani,” ali nigdje ne postoji primjer u Pismu da je vjernik opsjednut demonima. Većina teologa vjeruje da kršćanin ne može biti opsjednut, zato što Duh Sveti prebiva u njemu (2. Korinćanima 1:22; 5:5; 1. Korinćanima 6:19), a Duh Božiji ne bi dijelio boravište sa demonom.

Nigde se direktno ne kaže kako se neko otvori za opsjednutost. Ako je Judin slučaj primjer, on je otvorio svoje srce za zlo – u njegovom slučaju pohlepom (Ivan 12:6). Tako da je moguće da ako neko dozvoli da mu neki grijeh upravlja srcem, to postaje pozivnica za demona da uđe. Iz misionarskih iskustava, izgleda da je opsjednutost demonima povezana sa obožavanjem paganskih idola i posjedovanjem okultnih stvari. Pismo neprekidno povezuje slavljenje idola sa stvarnim slavljenjem demona (Levitski zakonik 17:7; Ponovljeni zakon 32:17; Psalam 106:37; 1. Korinćanima 10:20), tako da ne treba da nas iznenadi da uključenost u idolopoklonstvo može da vodi do opsjednutosti demonima.

Bazirano na gore navedenim citatima i nekim iskustvima misionara, mozemo zaključiti da mnogi ljudi otvaraju svoje živote demonskim uticajima držeći neki grijeh ili kroz uključenost u neki kult (svjesno ili nesvjesno). Primjeri mogu da uključuju nemoralnost, drogiranje ili alkoholizam koji mijenjaju nečije stanje svijesti, buntovnost, gorčina i transcedentalna meditacija.

Postoji nešto što ne smijemo da zaboravimo. Sotona i njegovi zli podanici ne mogu da urade ništa što im Gospod nije dozvolio da urade (Job 1-2). I kako je ovo slučaj, Sotona, misleći da ispunjava svoje sopstvene namjere, ustvari ispunjava Božiju svrhu, kao u slučaju Judine izdaje. Neki ljudi razviju nezdravu fascinaciju okultnim i demonskim aktivnostima. Ovo nije mudro, niti biblijski. Ako tražimo Boga, ako se oblačimo Njegovim oružjem i oslanjamo na Njegovu snagu (Efežanima 6:10-18), nemamo čega da se bojimo sa strane zlog, jer Bog vlada nad svim!

………………………………………………………………………………………………………………..

Da li hrišćani danas mogu da obavljaju egzorcizam?


Pitanje: Da li hrišćani danas mogu da obavljaju egzorcizam?

Odgovor: Egzorcizam (zapovedanje demonima da napuste ljude) su praktikovali neki ljudi u jevanđeljima i knjizi Dela apostolska. To je deo onoga što je Hrist naložio svojim učenicima (Matej 10); neki su koristili Hristovo ime (Marko 9:38); deca fariseja (Luka 11:18-19); Pavle (Dela 16); i određeni izbacivači demona (Dela 19:11-16).

Izgleda da je cilj Isusovih učenika prilikom izbacivanja demona bio da pokažu Hristovu dominaciju nad demonima (Luka 10:17) i da potvrde da su učenici delovali u Njegovo ime i pod Njegovim autoritetom. To je takođe otkrilo njihov nedostatak vere (Matej 17:14-21). Bilo je očigledno da je ovo izbacivanje demona bilo bitno za službu učenika. Međutim, nije tačno jasno koju je  ulogu izbacivanje demona imalo u procesu učeništva.

Zanimljivo je da izgleda kao da postoji neka promena u delu Novog zaveta koji se odnosi na borbu sa demonima. Delovi Novog zaveta koji o tome poučavaju (od poslanice Rimljanima do Judine) govore o demonskoj aktivnosti ali ne govore o izbacivanju demona niti je vernicima rečeno da to rade. Rečeno nam je da na sebe stavimo oklop protiv njih (Efescima 6:10-18). Rečeno nam je da se odupremo đavolu (Jakovljeva 4:7), budemo oprezni što se njega tiče (1. Petrova 5:8), i ne dajemo mu prostora u svom životu (Efescima 4:27). Međutim, nije nam rečeno da izbacujemo demone iz drugih niti čak da o tome razmišljamo.

Poslanica Efescima nam daje jasne instrukcije o tome kako da imamo pobedu u svom životu u borbi protiv sila zla. Prvi korak je da poverujemo u Hrista (2:8-9) – što slama vlast „vladara sila“ (2:2). Trebalo bi onda da izaberemo, ponovo po Božijoj blagodati, da se odreknemo bezbožnih navika i da prihvatimo pobožne (4:17-24). To ne uključuje izbacivanje demona već obnovu uma (4:23). Ta bitka se vodi sa određenim oružjem koje nam dozvoljava da se borimo, ne da izbacujemo, lukavi demonski svet (6:10). Mi stojimo sa istinom, pravednošću, jevanđeljem, verom, spasenjem, Božijom Rečju i molitvom (6:10-18).

Kada je Božija Reč bila napisana do kraja hrišćani su imali više oružja za borbu sa duhovnim svetom nego što su rani hrišćani imali. Čin izbacivanja demona bio je u velikoj meri zamenjen evangelizacijom i učeništvom kroz Božiju Reč. Pošto metode duhovne borbe u Novom zavetu ne uključuju izbacivanje demona, teško je odrediti instrukcije kako se to radi. Ako je to uopšte potrebno, to se radi preko upoznavanja osobe sa Božijom Rečju i kroz ime Isusa Hrista.

Sve ostale članke o anđelima i demonima pročitajte na
http://www.gotquestions.org/Srpski/pitanja-andelima-demonima.html


VAŽNO: DV zastupa mišljenje da u duhovnom svijetu čovjek ima za neprijatelje pale anđele i demone. Sotona (đavo) je poglavar palim anđelima. Pali anđeli su duhovna bića i imaju duhovno tijelo. Demoni su bestjelesni duhovi (ne ljudski), takođe u službi Sotone.
Dakle, mi smatramo da demoni nisu pali anđeli – da oni nisu isto već da su to dva zasebna pojma i duhovna entiteta.

Još o ovome:

imagesCAYS1C75   Origin of Demons

untitled ebook 3  A Modern Guide To Demons And Fallen Angels (Online eBook)

———————————————————————————————

……………………………………………….

VIDEO

Mladi za Isusa: Postoje li anđeli i demoni

The Invisible World Video Series (Dr.Erwin Lutzer, The Moody Church)

Demonski svet – Miroljub Petrović

Vrijeme obmane

Agenda ‘Izvanzemaljci i NLO

Uspon satanizma

Bogovi Novog doba

Rat Holivuda protiv Boga 1/2

Rat Holivuda protiv Boga 2/2

Noć vještica – prevara ili zadovoljstvo?

Hari Poter

Masonerija – od tame do svjetlosti

Satanizam – Sotonino krvavo učenje

Smrtonosna zabava

Poruke sa neba

Skriveni svet

Novak Đoković u kanđžama demona

Mentalne bolesti – demonska opsjednutost?

—————————————————–

Dokumenta i članci (doc, pdf…)

Rituali i molitve anđelima  (pdf)

On Demons and Fallen Angels  (doc)

O palim anđelima  (pdf)

Fallen Angels and Demons  (doc)

Zbog sličnosti teme ali i demonske prirode svega okultnog pogledajte i ovu stranicu
Okultizam

______________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s