Novi svjetski poredak


new-world-order

_______________________

images guidestones
Georgia Guidestones

Vodič za NSP

georgia-guidestones-rules

Оригинални текст на енглеском:

I Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature
II Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.
III Unite humanity with a living new language.
IV Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.
V Protect people and nations with fair laws and just courts.
VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court
VII Avoid petty laws and useless officials.
VIII Balance personal rights with social duties.
IX Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.
X Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

Превод:

1. Одржавајте људски род испод 500,000,000 у непрестаној равнотежи с природом. 2. Управљајте мудро репродукцијом – унапређујући кондицију и разноликост. 3. Уједините човечанство новим живућим језиком.
4. Управљајте страшћу – вером – традицијом и свим стварима уравнотежено и разборито.
5. Штитите народе и нације поштеним законима и праведним судовима.
6. Нека све нације владају интерно решавајући спољно-политичке проблеме на светском суду.
7. Избегавајте ускогруде законе и беспотребне службенике.
8. Одржавајте равнотежу између личних права и друштвених дужности.
9. Величајте истину – лепоту – љубав, тражећи склад с бесконачним.
10. Не будите рак на Земљи, оставите простора природи, оставите простора природи.

untitled word doc 2 Еугеника

—————————————————-

CRNO PLEMSTVO, ILUMINATI
imagesCANMU7PE

Red Iluminata osnovao je Adam Weishaupt, rođen 6. februara 1748. u Ingolštatu u tada nezavisnoj državi Bavarskoj. Vodi poreklo iz jevrejske familije koja je prihvatila hrišćanstvo. Bio je profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon univerziteta u Ingolštatu. Oko 1768. godine, Adam Weishaupt je počeo sakupljati velike količine spisa pomoću kojih je nameravao osnovati vlastitu akademiju za učene ljude. Posebno se zanimao za okultizam i bio je fasciniran piramidom u Gizi, koja će postati kasnije osnova poznate piramide moći, simbolom njegovog Reda. Veruje se da ga je već tada vrlo uticajna familija Rotšild privolila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom.
Weishaupt je od tog trenutka počeo sa planovima ‘transformacije’ ljudske rase i kreiranju novog svetskog poretka.Tako je 1.aprila 1776. osnovao red Iluminata. Ime Iluminati je preuzeo od prevedenog naziva starog španskog kulta ‘ alumbrados’.Članovi ovog kulta verovali su da primaju znanje sa onog sveta.Iluminatus znači ‘prosvetljeni’, onaj koji vlada pomoću razuma, oslobođen od mraka u kojem ljude drži organizirana religija. Wieshaupt je u početku oko sebe okupio oko dve hiljade plaćenih sledbenika kojima je obećao svjetsku moć. To su bili pripadnici tadašnje intelektualne elite, iz sveta književnosti, nauke, ekonomije. Weishaupt je uložio mnogo truda kako bi se na fakultetima odgajali budući članovi Iluminata, koji su bili pogodni za njegove ciljeve. Stoga bi odabrani i talentirani učenici dobili stipendije za takvu obuku.

Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije, privatnog vlasništva, patriotizma, institucije braka i svih religija. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva na korišćenje, a regrutovanje novih članova bio je lak posao. Ubrzo nakon osnivanja, Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za sprovođenje svojih planova infiltracija članova Iluminata u masonske lože. Masoni su u to vreme bili polutajno društvo sa dosta uticaja na tadašnja dešavanja i u svoje redove je takođe okupljalo elitno društvo.Infiltracija u masonske lože imala je za iluminate dve prednosti: pošto su tada za društvo masona svi znali a njihovi obredi su bili tajni, Weishaupt je računao na to da će njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti, ali javnost na njih neće obraćati pažnju jer je znala i navikla na masone. Drugo, pošto su mnogi masoni bili vrlo uticajni ljudi, oni bi se lako mogli iskoristiti za iluminatske ciljeve. Tako je Adam Weishaupt zajedno sa svojim drugom masonom Knigeom, regrutovao brojne iluminate iz najviših redova masona.

I društvo Iluminata Weishaupt je organizovao hijerarhijski po klasama. Postojale su tri klase Iluminata: Nursery, koja se sastojala od Pripravnika, Početnika, Minervala i Iluminatusa minora. Druga, Masonska klasa, je sadržavala stepene Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Treća klasa zvana Misteriji je bila podeljena u Niže (Prezbiter i Regent) i više misterije (Magus i Rex). U najnižoj klasi napredovanje se postizalo pisanjem naučne disertacije, napredovanje u srednjoj klasi je bilo slično kao i kod masona i obavljalo se određenim ritualima inicijacije, dok je za najviše klase obavijeno velom tajnosti.

Iluminati svom cilju planetarne vlasti pristupaju tajno. Njihova metoda dolaska na svetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom, već delovanjem  iza kulisa. Iluminati nikada ne istupaju javno, oni rade tajno,  infiltriraju svoje članove u visoke položaje vlada moćnih država, koriste se podmićivanjem i ucenama visokih dužnosnika kako bi oni provodili njihovu volju. To je vladavina nevidljive ruke. Članovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vreme njihovog života, već postupno obavljati pripreme i voditi svetsku politiku ka centralizaciji, sa Ujedinjenim narodima kao centrom svih operacija.
Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu, kao i postavljanje ključnih ljudi na čelo važnih organizacija. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao Problem-Reakcija-Rešenje.To na primeru Ujedinjenih Naroda znači sledeće, nakon 2.svetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja će osigurati mir u svetu kroz internacionalnu politiku i “svetsku policiju”. Veruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svetske ratove (Problem). Svetska populacija je reagirala na te ratove (Reakcija) težnjom da se osnuje institucija koja će regulirati ratove. Stoga su iluminati kreirali Rešenje, to jest UN. Teoretičari zavera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja će ostvariti novi svetski poredak. Već poznata činjenica da je David Rokefeler  donirao zemljište za Zgradu UN-a daje povoda raznim nagađanjima. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svetskim uticajem. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti evropske države pod zajednički Ustav i valutu. Time svaka država ima manje moći koja se tako sve više sakuplja u rukama elite.

Kao prvi veliki uspeh iluminata u stvaranju novog svetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. Tada su agenti iluminata navodno naveli ljude na pobunu i inspirisali jakobince i prosvetitelje svojim idejama.Skoro nakon Napoleonovih ratova, iluminati su uvideli da je Evropa toliko pogođena ratnim stradanjima da će prihvatiti svaku političku soluciju koja će je izvući iz krize. Veruje se da je obitelj Rotšild ta koja je organizovala Bečki kongres 1814. godine kako bi pokušala skrojiti političku kartu Evrope po svojoj viziji Novog svetskog poretka. Nakon prvog svetskog rata, osnovana je Liga naroda kao prvi pokušaj političkog ujedinjenja sveta. Tada je navodno  ruski car prozreo njihove planove i bojkotirao Ligu. Međutim Liga naroda je propala a jedan od razloga za to smatra se što nije imala stvoren način kojim bi se kažnjavale države koje su prekršile međunarodne zakone. Danas je to malo drugačije.Sud u Hagu je danas njihovo sredstvo kažnjavanja neposlušnih naroda i pojedinaca.Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom Lige naroda i njenih planova.
Kao jedan od velikih svetskih vođa, ni Hitler nije pošteđen toga da se oko njegove ličnosti ispletu teorije zavere koje su povezane sa iluminatima. Smatra se da su već u vreme njegove mladosti, Rotšildovi uočili njegovu karizmu i talent. Kad je završio u zatvoru, napisana je knjiga “Mein Kampf” u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politička podrška kako bi došao na mesto nemačkog kancelara. Neki čak i tvrde da je Hitler bio izdanak obitelji Rotšild, a progon jevreja imao je svrhu da se skrene pažnja sa ljudi koji zapravo stoje iza svega.
Takođe smatra se da postoji veza između iluminata i  Karla Marksa.Po toj teoriji Karlu Marksu je pristupila grupa koja se nazivala “Društvom pravednih ljudi” i ona ga je navodno nagovorila da napiše “Komunistički manifest”.Ta knjiga je trebala u stvari da posluži kao mamac koji će siromašno stanovništvo lako progutati.

Prema knjizi ‘Verske sekte’ Zorana Lukovića ciljevi iluminata su  sledeći:

* Rimokatolicizam jezuitskog tipa jete predhodio redu, ali više nije neophodna veroispovest iluminata.

* Unapređenje odnosa poverenja, te tolerancija između pripadnika različitih kofesija i na taj način se obezbeđuje preduslov  za nastanak jedne svetske religije.

* Građanska i socijalna jednakost.

* Pravilna raspodela materijalnih dobara.

* Ravnomernije vrednovanje ljudskog rada.Racionalnije korišćenje prirodnih resusra.

* Očuvanje životne sredine.

* Oslobađanje ljudskih intelektualnih moći radi opšte dobrobiti.

Prema delu ‘Novi svetski poredak’ Per Robertsona, ciljevi iluminata učlanjenih u razne javne i tajne organizacije bili su:

* Ukidanje privatne svojine.

* Ukidanje nacionalnih vlada i nacionalne suverenosti.

* Stvaranje svetske vladajuće elite.

* Borba protiv judeo-hrišćanskog teizma.

Običan svet verujući da se iluminati bore za socijalne reforme i građansku jednakost, masovno pristupa redu, kako duhovno, tako i materijalno. Samo su oni u najvišim redovima znali kolika se bogastva zgrću i koliko brzo se osvaja politička moć. Oni tako postaju među prvim komercijalno verskim grupama – sektama (kako ih danas zovemo).
Njima su pripadali  komunistički šefovi – Lenjin, Trocki, Zinovjev a i Tito…

Službeni simbol iluminata je piramida moći, koja je inače preuzeta od masona. Taj simbol predstavlja piramidu na čijem vrhu se nalazi oko okruženo svetlosnim zracima. Piramida je staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvetljenja. U ovom slučaju taj vrhunac je “oko koje sve vidi”, a zovu ga još i “trinacria”. Iluminati su verovali da če najinteligentniji čovek zauzeti mesto oka i vladati pomoću apsolutne moći i razuma. Može se zaključiti kako je celokupni simbol prosvetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da rasprše mit religije i dovedu svetlo uma i znanosti. Iako je prvi i najvažniji cilj iluminata bio svetska dominacija, oni su imali i druge aspiracije. To su bile transcendentalna iluminacija (oslobađanje uma od svih ovozemaljskih okova), besmrtnost, te apsolutno znanje i moć.  Da bi to postigli, intenzivno su proučavali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije.
Američki dolar je čisti primer kako se iluminati služe simbolima i magijom u svojim namerama ka uspostavljanja apsolutne planetarne moći.   Američki dolar je simbol farisejsko-lihvarske internacionale i praktično sredstvo kojim planeri Novog svtskog poretka uspostavljaju planetarnu vlast. Novčanica od jednog dolara je ugaoni kamen u piramidi svetske monetarne vlasti.Stvorena je po zamisli teozofa Sergeja Makronovskog, a naručena od potpredsednika SAD, masona Henrija Valasa.Simbolička osnova zelene novčanice preuzeta je od Iluminata koje je osnovao Adam Vajshaupt.njegove ideje rado su prihvatili i širom sveta  razvili farisejski bankari i masoni. Centralni simbol na desnoj polovini novčanice je ‘američki’ orao (velika slika dole) koji nosi štit sa trinaest pruga. U desnoj kandži orao drži maslinovu ili po nekima bagramovu  grančicu sa trinaest listova i trinaest pupoljaka.Bagrem je sveto  drvo na grobu Hirama, graditelja Solomonovog hrama i navodnog osnivača masonerije.Simboliše trajnost masonske tradicije i posedovanje moćnih tajnih znanja. U levoj kandži orao nosi trinaest strela. One simbolišu snagu kroćenja, porobljavanja ili uništavanja nepokornih naroda ili pobunjenih podanika. Svaka od trinaest strela preti jednom od trinaest nizova cigala u piramidi pokorenog čovečanstva. Piramida je predstavljena na levoj polovini novčanice . Orao u kljunu drži traku sa latinskim izrazom od trinaest slova, E Pluribus Unum – Iz Mnoštva Jedno. Ovo predstavlja osnovno masonsko geslo. Naime, da bi se vlast lakše ostvarila neophodno je jednoobrazno suziti raznoliko bogatstvo mnogih naroda. Na svim tačkama sveta pije se koka kola i jede fast food, reklamama nametnuto običnom svetu. Svuda haraju američki filmovi i njihove fabrikovane vesti. Smućeni ljudi batrgaju se uhvaćeni u farisejsku mrežu. Lihvarski bankari ih zadužuju zelenim novčanicama bez pokrića, a nadnacionalne kompanije pljačkaju. Zatupljivanjem svetskih razmera (KONTROLA UMA I Ljudi, je sledeća tema) proizvodi se bezoblična masa poslušnika u kojima se brišu bogolika svojstva čoveka.    Iznad glave orla lebdi kruna – Davidova zvezda sastavljena od trinaest masonskih petokraka,One simbolišu magijsko pomirenje suprotnosti, Kako je gore, tako je i dole. Pitate se zbog čega se simbolika na dolarskoj novčanici oslanja na Judin i farisejski broj trinaest? U širem smislu on označava nesklad i nepotpunost ovoga sveta i naroda koji ga nastanjuju. I tu se sada farisejski masoni javljaju kao ‘spasioci’.Oni proturaju ideju da se jedino pod njihovom svetskom nadvladom mogu izbeći opasnosti na koje ukazuje Judin broj.
Na levoj polovini novčanice simbolički je prikaz  ‘novog svetskog poretka’. Dat je u obliku zaravljene piramide nad kojom, u bleštavoj svetlosti, vlada izdvojeni trouglasti vrh sa svevidećim okom masonskog božanstva – Velikog Arhitekte Univerzuma. Time je jasno naglašeno na kog boga se odnosi geslo sa središta zelene novčanice, In God We Trust (Mi verujemo u Boga). To nije vera u živoga Boga, nego u mrtvi kosmički princip.
Zaravljena masonska piramida sastavljena je od trinaest nizova cigala. Svaka cigla označava pojedini narod ili državu sa njenom monetom. Iznad piramide je trouglasto oko, a nad njim stoji latinski natpis od trinaest slova, Annuit coeptis – koji ističe da je ‘izabrana klasa’ predodređena da vlada svetom. Era farisejske vlasti data je još jednim izrazom koji je upisan ispod piramide, ‘Novus ordo seclorum’ – Novi svetski poredak. Težnju za svevlašćem potvrđuje i engleski natpis pri dnu novčanice, The Great Seal – Veliki Pečat . On simboliše gospodarstvo koje imaju posednici pečata nad bogatstvima, uslugama i radnom snagom celog sveta.

adolf_hitler-the-big-lie

——————————————————————————————-

VIDEO

Modifikovana hrana i vakcinacija

UN i satanizam

Bilderberg grupa

Lobanja i kosti

Novi svjetski poredak

Novi svjetski poredak HRT

The Georgia Guidestones

Krešimir Mišak: Novi svjestki poredak

FEMA

Vreme obmane

Tajni vladari

Rotšildi

HAARP Balkan

Carstvo gradova

Chemtrails u Srbiji

HAARP u Srbiji

GMO

Skrivena vlada

Tiha depopulacija

Elektronski logor

___________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s