Religije i kultovi


untitled religions and cults

Koja je definicija kulta?


Vrlo često u našim umovima imamo predstavu da je kult grupa koja proslavlja Satanu, žrtvuje životinje i učestvuje u zlim, bizarnim paganskim ritualima. U stvarnosti, mnogi kultovi izgledaju mnogo više nevino. Specifična hrišćanska definicija kulta kaže da je to religijska grupa koja poriče jednu ili više osnovnih biblijskih istina. Ili jednostavnije rečeno, kult je grupa koja uči nešto zbog čega osoba neće biti spašena ako u to veruje. Za razliku od religije, kult je grupa koja tvrdi da su hrišćani ali poriču osnovne istine o biblijskom Hrišćanstvu.

Dva osnovna učenja kultova su da Isus nije bio Bog i da se čovek ne spašava samo po veri. Poricanje Hristovog božanstva ima za posledicu da Isusova smrt nije dovoljna cena za naše grehe. Poricanje spasenja samo po veri ima za posledicu verovanje da se spasenje postiže našim delima – nešto što Biblija odlučno i postojano odbacuje. Dva najpoznatija primera kulta su Jehovini svedoci i Mormoni. Obe grupe tvrde da su hrišćani, ali obe poriču dve ključne doktrine koje su gore pomenute. Jehovini svedoci i Mormoni veruju u mnoge stvari  koje su u skladu ili su slične onome što Biblija uči. Međutim, činjenica da poriču Hristovo božanstvo i spasenje isključivo po veri, njih svrstava u kultove. Mnogi Jehovini svedoci i Mormon i članovi drugih kultova su “dobri ljudi” koji iskreno traže Boga i iskreno veruju da znaju istinu. Naša nada i naše molitve su da će mnogi ljudi koji su uključeni u “hrišćanske” kultove uvideti laž i da će biti privučeni istini spasenja kroz Isusa Hrista.

……………………………………………………………………………………………………………

Kako mogu da prepoznam lažnog učitelja/lažnog proroka?


Isus nas je upozorio da će  “lažni Hristosi i lažni proroci” doći i da će pokušati da obmanu čak i Božije izabrane (Matej 24:23-27; vidi isto Drugu Petrovu 3:3 i Judu 17-18). Najbolja zaštita protiv lažnih doktrina i lažnih učitelja je  – da znamo istinu. Da bi prepoznao falsifikat, treba da proučiš original. Svaki vernik koji, “pravo upravlja rečju istine” (Druga Timoteju 2:15), i koji pažljivo proučava Bibliju, može da prepozna lažnu doktrinu. Na primer, svaki vernik koji je čitao o aktivnostima Oca, Sina i Svetog Duha u Mateju 3:16-17 će automatski staviti pod pitanje svaku doktrinu koja poriče Trojstvo. Tako da, “prvi korak” je da proučavamo Bibliju i da sudimo svim doktrinama na osnovu onoga što kaže Biblija.

Isus je rekao da se  “po rodu drvo poznaje” (Matej 12:33). Kada tražimo “plod,” evo tri specifična testa koja se mogu primeniti na bilo kog učitelja da se odredi tačnost njegovog učenja:


1) Šta učitelj kaže o Isusu?  U Mateju 16:15, Isus pita: “A vi šta kažete, ko sam ja?” Petar odgovori: “Ti si Hristos, Sin Boga živoga,” i zbog ovog odgovora Petar je nazvan“blagoslovenim.” U Drugoj Jovanovoj 9, čitamo: “Svako ko se udaljava i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Ko ostaje u nauci, taj ima Oca i Sina.” Drugim rečima, Isus Hrist i Njegovo delo otkupljenja su od najviše važnosti; čuvajte se od svakog ko poriče da je Isus jednak sa Bogom, ko potcenjuje Isusovu smrt umesto nas, ili ko poriče Isusovu ljudsku prirodu. Prva Jovanova 2:22 kaže: “Ko je lažljivac ako ne onaj ko koji poriče da je Isus Mesija. To je antihrist– ko poriče Oca i Sina.”


2) Da li učitelj propoveda evanđelje?  Evanđelje je dobra vest o Isusovoj smrti, sahrani i vaskrsenju, prema Pismu (Prva Korinćanima 15:1-4). Koliko god da zvuče fino, rečenice kao što su: “Bog te voli,” “Bog želi da nahrani gladne,” i “Bog želi da si dobrostojeći” NISU potpuna poruka evanđelja. Kao što Pavle upozorava u Galatima 1:7: “Samo ima nekih koji vas zbunjuju i žele da izvrnu evanđelje o Hristu.” Niko, čak ni najveći učitelj nema pravo da menja poruku koju nam je Bog dao. “Ako vam ko propoveda evanđelje koje se razlikuje od onoga što ste primili, neka bude proklet” (Galatima 1:9).


3) Da li ovaj učitelj pokazuje karakterne kvalitete koji proslavljaju Gospoda?  Kada govori o lažnim učiteljima, Juda 11 kaže: “Teško njima što pođoše Kainovim putem i u zabludu Valaamove plate padoše i protivljenjem Korejevim izgiboše.” Drugim rečima, lažni učitelj se poznaje po svom ponosu (Kainovo odbijanje Božijeg plana), pohlepi (Valam koji prorokuje zbog para), i pobune (Korejevo proglašavanje samog sebe iznad Mojsija).

Radi daljeg izučavanja, pregledaj ove biblijske knjige koje su posebno napisane za borbu protiv lažnog učenja u crkvi: Galatima, Druga Petrova, Druga Jovanova, i Judina poslanica. Ponekad je teško da se primeti lažni učitelj/lažni prorok. To je ono što se zove “vuk u ovčijoj koži”. Satana i njegovi demoni se maskiraju u “anđele svetla” (Druga Korinćanima 11:14), i njegovi služitelji se maskiraju kao sluge pravednosti (Druga Korinćanima 11:15). Samo ako ste detaljno upoznati sa istinom bićete u stanju da prepoznate falsifikat.

……………………………………………………………………………………………………………

Da li hrišćani treba da su tolerantni kada se radi o veri drugih ljudi?


U današnje vreme “tolerancije,” moralni relativizam je nametnut kao uzvišena vrlina. Svaka filozofija, ideja, i verski sitem imaju jednaka merila, kažu relativisti i to je podjednako vredno poštovanja. Oni koji favorizuju jedan verski sistem u odnosu na drugi ili —još gore—tvrde da znaju potpunu istinu se smatraju ograničenim, neprosvećenim ili čak fanaticima.

Naravno, različite religije daju uzajamno isključive izjave i relativisti nisu u stanju da logički pomire očigledne razlike. Na primer, Biblija tvrdi da je “ljudima određeno jednom da umru” (Jevrejima 9:27), dok neke istočnjačke religije govore o reinkarnaciji. Tako da, da li umiremo jednom, ili mnogo puta? Oba učenja ne mogu biti istina. Relativisti u osnovi predefinišu istinu da bi stvorili paradoksalni svet u kome više kontradiktornih “istina” mogu da koegzistiraju.


Isus je rekao: “Ja sam put, istina i život: niko ne dolazi Ocu – sem kroz mene.” (Jovan 14:6). Jedan hrišćanin prihvata Istinu ne kao koncept, već kao Osobu. Ovakvo poznavanje Istine odvaja hrišćanina od takozvanih “otvorenih umova” današnjice.


Hrišćanin javno priznaje da je Isus ustao iz mrtvih (Rimljanima 10:9-10). Ako on zaista veruje u Vaskrsenje, kako on može da bude “otvoren” u pogledu nevernikove procene da Isus nije ustao ponovo? Ako bi hrišćanin porekao jasno učenje Božije reči, to bi značilo da on izdaje Boga.


Možete da primetite da smo u našim primerima do sada već izlistali osnove naše vere. Neke od njih (kao što je Hristovo vaskrsenje u telu) su neosporne. O drugim stvarima možemo da raspravljamo, kao što su, ko je napisao Poslanicu Jevrejima, prirodu Pavlovog “trna u telu,” i broj anđela koji mogu da stanu na vrh jedne igle. Treba da izbegavamo da se zapetljavamo u rasprave oko nevažnih stvari (Druga Timoteju 2:23; Titu 3:9).


Čak i kada se vode rasprave/dijalozi oko poznatih doktrina, hrišćanin treba da se suzdrzava i da ima poštovanje. Jedno nešto je da se ne slažete sa nekim stavom; no sasvim drugo je da poniziš nekog. Mi treba čvrsto da se držimo Istine i ujedno da pokazujemo saosećanje prema onima koji sumnjaju u Istinu. Kao Isus, treba da smo puni i blagodti i istine (Jovan 1:14).


Petar naglašava dobar balans između toga da imamo odgovor i da imamo poniznost: “…svagda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nade koja je u vama, samo sa blagošću i strahom” (Prva Petrova 3:15,16).

~~~~~~~~~

Prethodna tri uvodna teksta su preuzeta sa GotQuestions.org.
Mi ćemo se ovdje pozabaviti samo onim religijama i kultovima relevantnim za naše područje. Dakle, u odabiru tema vodili smo se zastupljenošću takvih sistema vjerovanja kod nas, kao i interesovanjem domaćeg čitaoca.

DV
——————————————————————————————————–

orthodoxy-cross

1. PRAVOSLAVLJE

Šta je Pravoslavna crkva i u šta veruju pravoslavci?

Pravoslavni o sebi samima

Zakon i evanđelje

Verska zatucanost

Vera i nacija

O Konstantinu

Simbol krsta

Okultno-satanistički simboli u pravoslavnoj crkvi

Is Orthodoxy Biblically Orthodox?

Link: What are the beliefs of Orthodox Christians?

Link: Šta je Pravoslavna crkva i u šta vjeruju pravoslavci?

Link: Pravoslavlje obasjano evanđeljem

——————————————————————————————————–

kaaba

2. ISLAM

Šta je islam i u šta veruju muslimani?

——————————————————————————————————–

imagesCAE5KLKY

3. KATOLICIZAM

Vavilonska misterijska religija

Simbol krsta

O Mariji

O Konstantinu

Are Catholics Saved?

Roman Catholicism a False Gospel

Idolatry of Mary Worship

Every Catholic Should Watch This

Link: List of Catholic Heresies

Link: Explaining the Heresy of Catholicism

Link: Roman Catholicism and Its Heresies

Link: The Plain Truth about the RCC

——————————————————————————————————–

Western Wall

4. JUDAIZAM

Šta je judaizam i u šta veruju Jevreji?

Važno: Antisemitizam u crkvi

——————————————————————————————————–

Casaemcasa

5. JEHOVINI SVJEDOCI

Ko su Jehovini svedoci i kakva su njihova verovanja?

Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

U kom imenu smo spaseni

Jehovini svjedoci

Zatočenici kule stražare

Kako svjedočiti Jehovinim svjedocima

Jehovini svjedoci? 

Jehovini svjedoci – neproročka organizacija (video)

Link: Jehovini Svedoci

Link: Portal bivših JS

Link: Svjedoci.net

~~~

Za Jehovine svjedoke

——————————————————————————————————

sda1

6. ADVENTISTI

Ko su Adventisti?

Od subote do Isusa

Zakon i evanđelje

Legalizam

Ellen White False Prophet

Ellen White False Prophet (cont.)

Exposing Seventh- Day Adventism

Link: http://www.apologeticsindex.org/3100-seventh-day-Adventism

Link: http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/walter_veith_heretic.htm

Link: http://www.ericbarger.com/infomenus/cults.htm

Link: http://lifeassuranceministries.org/studies/comparison.pdf

Link: http://www.thecenters.org/articles/CFARAdventist.pdf

Link: http://www.lamblion.com/articles/articles_cults14.php

Link: http://www.truthorfables.com/SDA_Cult.htm

Link: Ex-Adventist Outreach

Link: Site helping SDA and ex-SDA members

NAPOMENA: Adventisti su veoma aktivni na internetu i imaju veliki broj sajtova, što ne bi bio problem da mnogi od tih sajtova, kako kod nas tako i u svijetu, ne prikrivaju svoj identitet (osim ako sajt nije prezentacija neke pojedinačne crkve – kao recimo Adventistička crkva Podgorica koja ima svoj sajt) tako da posjetioci takvog sajta uopšte ne znaju da su na adventističkom sajtu. To je toliko česta pojava da zapravo njihovi poznavaoci, a sve češće i obični posjetioci, tako i prepoznaju da se radi o adventistima – kad god postoji sumnjivo odsustvo svake informacije tog tipa, odn. imena (ponekad iznesu načela vjerovanja ali običnom posjetiocu je još uvijek teško odrediti da se radi o adventistima, naročito ako nisu čuli za Elen Vajt ili ne poznaju njihove specifične doktrine koje ih izdvajaju od ostalih u protestantskom korpusu). Naravno, tu se uvijek nađe i dobrog materijala koji, izgleda, služi kao ”protivteža” za onaj drugi koji se protura i koji je čisto i jedinstveno adventističke prirode i ne-biblijskog sadržaja i teologije. Te specifične teme tako uvijek obuhvataju promociju Elen Vajt, njihovog suosnivača i proročice, zatim bave se proročkim knjigama (Danijel, Otkrivenje…) i proročanstvima uopšte, kako biblijskim tako i od Elen Vajt; Dekalog (Deset Božijih zapovijesti) i starozavjetni Zakon zauzima važno mjesto; njihov ekskluzivitet odn. jedinstvenost, a kritika SVIH drugih crkava i nazivanje svih ostalih ”duhovnim Vavilonom” i otpadom; važan dio na sajtu zauzimaju biblijski starozavjetni praznici i poštovanje Subote;
bave se često temom zdravlja i zdrave ishrane, govore o štetnim životnim navikama; sledeća važna tema je Biblija i nauka, itd.

Ukoliko ih ne prepoznate tako – dakle, po odsustvu vjerske ”lične karte” ili po uvijek prisutnim gornjim temama, onda vam otkrivamo nekoliko takvih sajtova. Mi smatramo da Adventistička crkva ima elemente kulta i da, zato, imate pravo da budete na ovaj način bar donekle upućeni i da znate na kakvom ste sajtu ako ste tamo kako dospjeli. Naravno, vi možete i da se ne slažete sa nama, ili ako nemate stav a eventualno izađete na neki od niže navedenih sajtova možete i sami donositi sopstvene zaključke. Ali treba da znate da zbog primamljivosti njihovih sajtova koji obiluju popularnim temama, misterijama i  ‘otkrivanjem’ tajni, proročanstvima, zdravstvenim temama …, (nikad nisu kuburili sa novcem, što se posebno vidi u bogatom dizajnu sajtova), mnogi posjetioci se tako, kroz popularno i interesantno, polako uvode u njihov svijet i način razmišljanja i brzo postaju ‘povratnici’, odnosno ponovni posjetioci takvih sajtova. Odatle pa do onih ‘dubljih’ tema i doktrina na sajtu nije dalek put i u tome leži zamka i najveća opasnost. Kada već dođe i do indoktrinacije, odn. izloženosti ne-biblijskim i ne-hrišćanskim učenjima kultnog karaktera, nije dalek put da takav čovjek potraži i crkvu koja naučava tu ‘novo-otkrivenu’ istinu. Kada je i nađe tu ga čeka još više bogatstva, raskoši, sjaja, uređenosti, ozbiljnosti, dobrodošlice… nego što je našao na sajtu, i tu najčešće i ostaje.
Zbog svega toga – načina privlačenja, kultne prirode i ne-biblijskog, dakle lažnog učenja, ne preporučujemo ulazak na navedene sajtove. Spisak uglavno služi da, ako ste već bili na nekom od njih, da znate gdje ste bili.
Evo samo nekih od njih:

IRI (Institut za Religijska Istraživanja) – iako njihovi osnivači tvrde da su nezavisni i ne pripadaju nijednoj crkvi (na svoju ”crnu” listu crkava su čak stavili i Adventističku, vjerovatno se radi o nekoj vrsti unutar-crkvene debate i razilaženja), ipak je sajt pun svih onih drugih znakova gore navedenih, adventističkih govornika kao što je Walter  Veith, i naravno neizbježne Ellen White, tako da smo zaključili da se radi o možda ne-crkvenom sajtu ali ipak adventističke prirode, sadržaja i propagande.

Hrišćanski video klub

Hrišćanski nadkonfesionalni sajt

Inspiracija blog

Pade Vavilon

Preporod

Glas Nade

LifeConnect Srbija

LifeConnect Crna Gora

Subota 7. dan

Psihologija i Duhovnost

Teološki Fakultet Beograd (YouTube channel)
Na sajtu TFB se treba dobro potruditi pa otkriti negdje usred teksta, onako uzgred pomenuto i jedva primjetno, da ustanova pripada Adventistima. Na njihovom YouTube kanalu nema čak ni to, bar mi nismo nigdje pročitali informaciju. Dakle posjetilac može gledati i slušati predavanja i druge sadržaje teološke prirode a da ne zna da su adventistički. Jedina relevantna stranica na YouTubu koja daje info o tome ko je ili čiji je kanal je stranica ‘About’. Evo njihove ‘About’ stranice koja opisuje fakultet i o čemu se radi:

Mi smo hrišćanska akademska institucija čiji je cilj da pruži kvalitetno teološko obrazovanje u kontekstu koji neguje biblijske vrednosti.
Ako želite kvalitetno hrišćansko obrazovanje — Teološki fakultet je pravo mesto za vas! Kompetentan profesorski kadar i jak akademsko-teološki program stoje vam na raspolaganju da produbite svoje znanje i razvijete svoje talente. Druželjubivost i duhovna atmosfera na fakultetu pomoći će vam da izgradite svoj karakter i razvijete potencijal koji se nalazi u vama.
Vrata fakulteta otvorena su za studente iz svih krajeva sveta!

Biblijske istine

Spisi Elen Vajt

EllenWhiteDefend

Amazing Discoveries

…………………………….

UKRATKO ODLIKE KULTA (kod nas češći naziv SEKTA), u ovom slučaju ”hrišćanskog” kulta:

1. Isusov identitet – Bog u tijelu, život, smrt, vaskrsenje kao i Njegovo djelo spasenja  (način na koji smo spaseni). I kao što neko reče: možemo u svemu pogriješiti ali ako ne griješimo u vezi Isusa možemo biti spaseni; i opet – možemo sve drugo dobro razumjeti ali ako griješimo u vezi s Isusom, nismo spaseni.

2. Evanđelje – ima li dodataka kao što su evađelje + djela, ili spisak pravila i propisa šta se smije šta nesmije – usko povezano sa prvom tačkom.

3. Vođstvo – harizmatski vođa, učitelj, osnivač koji sebe naziva ‘mesijom’, Božijim glasnikom, i slično.

4. Izvor autoriteta – van-biblijski spisi/knjige, koji su jednaki ili iznad Svetog pisma.

5. Odnos prema drugima – jedini, jedinstveni, svi ostali su otpadnici, nespašeni i prokleti ili pod uticajem đavola.

6. Upravljanje – autoritativni, totalitarni, kontrolišu svoje članstvo, nema slobode misli, netolerancija drugačijeg mišljenja ili protivljenja.

Zaključak za Adventističku crkvu sedmoga dana: ”Prolaze” donekle samo na prvoj od šest navedenih tačaka za određivanje/prepoznavanja kulta – dakle, sve ih one, manje ili više, optužuju i svrstavaju (iako su najmanje ”opasni”) u istu košaru sa ostala tri glavna i najuticajnija religiozna kulta današnjice – tako ‘veliku četvorku’ predstavljaju – Mormoni, Jehovini SvjedociHrišćanska nauka – Christian Science (njihov je poznati i često citirani magazin Christian Science Monitor), i Adventisti.
Mormone i HN nismo obrađivali jer ih kod nas, koliko znamo, nema. Tu je i Sajentološka crkva, kojoj pripadaju neke slavne ličnosti poput Toma Kruza i Džona Travolte, takođe veoma uticajna i opasna, ali nema veze sa hrišćanstvom (mješavina Nju Ejdža, Istočnog misticizma i Ufologije) i nije zastupljena kod nas, bar za sada.

Napomena: na prvoj tački, Isusovoj prirodi, Adventisti zvanično imaju ispravan stav ali mnogi od njih danas a naročito kroz istoriju pokreta imali su različita i ne-biblijska tumačenja, sve do toga da je Isus u stvari Arhanđel Mihailo.

Pored gore navedenih tačaka ne treba zaboraviti i ove činjenice:

– Sam nastanak pokreta vezan za proračun o Hristovom drugom dolasku – otuda i dobili ime – ‘advent’= dolazak; a Pismo kaže da to vrijeme niko ne zna (i ne treba da sazna) do Otac.
– Proročica Elen Vajt, imala po sopstvenim riječima preko 3000 ”objava” od Boga, mnoga njena ‘proročanstva’ ispala pogrešna (time i pala na biblijskom testu za istinitost proroka); mnoge poruke koje je primila u vizijama protivne Svetom pismu; uglavnom poruke dobijala  u vizijama, čak ‘astralnim putovanjima’ (tvrdila da je vidjela visoke ljude na Jupiteru), što je sve znak demonizacije, odnosno prisustva palih anđela koji uzrokuju takva iskustva; njeni spisi, ogroman broj napisanih knjiga predstavljaju dodatni autoritet, a kod mnogih i ravnopravan Pismu (iako u mnogo čemu pogrešan, netačan, čak protivan Biblijskom naučavanju).
– slavljenje/služba u Subotu iako Pismo jasno govori da su se prvi učenici sastajali da se mole i slave Nedjeljom – što ne bi bio veliki problem da sebi i drugima daju slobodu da slave u bilo koji dan, ili svaki dan, međutim oni osuđuju sve one koji slave Boga nedjeljom, čak smatraju da je to onaj ‘žig zveri’, čak i ko ne poštuje Subotu da ne može biti ni spašen jer je otpadnik;
– vjeruju da je Sotona nosilac naših grijeha;
– vjeruju da će Bog uništiti nevjernike (prestaće da postoje);
– Elen Vajt pisala da ne treba naučavati sigurnost spasenja niti da to ljudi mogu i trebaju znati;
– imaju posebnu svoju prilagođenu Bibliju (slično kao Mormoni) zvanu Clear Word Bible – Biblija Čiste Riječi, sa dodatim komentarima i tumačenjima proročice koja su toliko autoritativna da se ponekad ne zna šta je šta, i šta je glavnije;
– nauka ”Investigative Judgment” – Hristova služba kad je počeo da istražuje i sudi ljudskim djelima na nebu u svetinji nad svetinjama, u koju je ušao (ne prilikom svog odlaska na nebo poslije krsta) već upravo te godine za koju je osnivač Miler prorekao prvi put da će Isus doći na zemlju po drugi put (1844). Kad završi tu svoju službu i svojom krvlju očisti svetinju od naših grijeha, prenijeće ih na Sotonu i tako ga kazniti.
U pokušaju da spase Milerov obraz i sam pokret, i ponovo ga uzdigne iz ‘velikog razočarenja’ usled Hristovog ne dolaska (sam Miler se posramljen povukao i javno priznao grešku), Elen Vajt dobija ‘vizije’ i tumači da to nije bio promašaj već samo pogrešno tumačenje te da je Isus umjesto na zemlju tog datuma 22. oktobra 1844. ušao u nebesku svetinju i otpočeo pomenutu službu praćenja i ‘odmeravanja’ naših djela koja činimo na zemlji. Ko god do tog dana nije prihvatio adventističku poruku više nije mogao da uđe u spasenje (doktrina ”zatvorenih vrata”).
Hrist je na zemlji naslijedio i imao našu grešnu prirodu, suštinski bio grešne prirode iako nije imao sklonost ka grijehu.
– pridržavaju se zakonskih odredbi Starog zavjeta i smatraju ih obavezujućim, osuđujući sve druge koji se ne pridržavaju tih propisa, naročito po pitanju zdravlja i čistih i nečistih jela…
/Inače, njihov osnivač je William Miller, baptistički propovjednik, koji je došao na ideju da, između ostalog, proračunava ponovni Hristov dolazak. Ellen White iz metodističke porodice, je ta koja je podigla pokret iz ‘velikog razočarenja’, njegov nastavljač i suosnivač onoga što danas poznajemo kao ”Adventisti sedmoga dana”, najveći ogranak Adventista.
O optužbama Elen Vajt za plagijat pri pisanju mnogobrojnih knjiga ne znamo puno ni da li su tačne, za razliku od veze sa masonskim pokretom (Miler bio član kao i muž Elenin, James White, između ostalih) koja je dokumentovana i poznata činjenica./

Po svemu ovome što smo (ukratko) iznijeli, smatramo da je adventistički pokret/crkva više ‘hrišćanski’ kult nego crkva. Organizacija se izdaje da je hrišćanska – koristi hrišćansku terminologiju, citira Bibliju, koristi hrišćanske simbole, ali se odvaja od biblijske nauke u mnogo čemu i stvara sopsvena učenja, vjerovanja i praksu koje protivrječe Svetom pismu.

/Inače u okvirima pokreta se dešavaju debate i lomovi po pitanju upravo Elen Vajt već dugi niz godina, i trenutno znamo da ima onih koji raskidaju (ili pokušavaju da raskinu vezu) sa Elen Vajt i odbacuju je kao teret (uglavnom na zapadu)- što mi smatramo kao dobar znak, drugi opet ostaju privrženi tradiciji, Eleni i njenim zaslugama za pokret i osuđuju one koji je odbacuju (kao recimo dr. Radiša Antić i beogradska crkva i vjerovatno šira adventistička zajednica na ovim prostorima), a treći (kao IRI i njegovi urednici) napuštaju i osuđuju samu crkvu i svrstavaju je u duhovni otpad uz ostale, dok ostaju privrženi proročici Vajt – što je, po nama, najgore rešenje./

Adventistima smo se, inače, najviše bavili zato što je najteže primijetiti i izdvojiti loše naučavanje i nehrišćanske elemente u okviru pomenute ‘velike četvorke’ (kod drugih je sve jasno na ‘prvi pogled’), i što ih neki u protestantskim i katoličkim (u novije vrijeme) krugovima smatraju za hrišćansku crkvu a neki, opet, za crkvu ali ‘galatskog’ tipa (crkva pod jarmom zakona, ali za koju ima nade). Mi smatramo da adventista, ako ima jasnu i ispravnu ‘sliku’ Isusa i čini djela vjere (koja god smatra za potrebno – da jede ili ne jede određena jela, da praznuje ili ne praznuje nedjelju, itd.) ali samo kao dio svog posvećenja kao već vjerujućeg čovjeka, dakle vjera + djela, mislimo da takav čovjek može biti i jeste spašen.
Takođe njihov zdrav, uredan i moralan način života, kao i ogroman humanitarni rad (ADRA) donekle otežava njihovo kvalifikovanje kao kulta. Međutim, smatramo da sve to nije dovoljan razlog da se ćuti i ne razotkriva i ono manje uočljivo za običnog posmatrača ali ne manje važno. A ono što mi smatramo za važno, to je – čisto jevanđelje i istinita biblijska nauka, koja nema alternativu i ne smije postati beznačajno ili manje značajno pitanje.

~~~

Za Adventiste

—————————————————————————————————-

*Više obrađenih pitanja kao i potpuniji pregled religija i kultova pogledajte ovdje.

—————————————————————————————————-

LAŽNI PROROCI  (doc)

—————————————————————————————————-

Koji je najbolji način da se evangelizira neko ko je u kultu ili lažnoj religiji?

Najvažnija stvar koju možemo da uradimo za one koji su uključeni u kult ili neku lažnu religiju je da se molimo za njih. Treba da se molimo da Bog promeni njihova srca i da otvori njihove oči (Druga Korinćanima 4:4). Teba da se molimo da ih Bog ubedi da im je potrebno spasenje kroz Isusa Hrista (Jovan 3:16). Bez sile Božije i ubeđenja Svetog Duha, nikada nećemo uspeti da ubedimo bilo koga u istinu (Jovan 16:7-11).

Mi isto tako treba da živimo pobožan život pred njima, tako da mogu da vide promenu koju je Bog napravio u našim životima (Prva Petrova 3:1-2). Treba da se molimo za mudrost kako da im služimo u sili (Jakov 1:5). Posle svega ovoga, treba da budemo voljni da hrabro podelimo evanđelje. Neophodno je da objavimo poruku spasenja kroz Isusa Hrista (Rimljanima 10:9-10).

Mi treba da smo uvek spremni da odbranimo našu veru (Prva Petrova 3:15), ali to treba da činimo pažljivo i sa poštovanjem. Jednom sam imao susret sa nekolicinm članova kulta, i prijatelj koji je bio sa mnom im je objavio istinu, ali to nije uradio sa pažnjom ili poštovanjem. U stvari, članovi kulta su imali mnogo više “hrišćanskog” u svom stavu i ponašanju nego moj prijatelj. Mi smo možda dobili bitku za istinu, ali smo izgubili rat u bici za duše koje smo želeli da dosegnemo.

U krajnjoj liniji, spasenje onih kojima svedočimo treba da ostavimo Bogu. Božija sila i blagodat su te koje spasavaju ljude, a ne naš napor. I dok je dobro i mudro da smo spremni da pružimo snažnu odbranu i da imamo znanje o lažnim verovanjima koja nam  se suprotstavljaju – ni jedna od ovih stvari neće doneti spasenje onima koji su u zamci kulta ili lažne religije. Najbolje i najviše koje možemo da uradimo za njih je da se molimo za njih, da im svedočimo i da živimo hrišćanski život pred njima – pouzdajući se da će Sveti Duh učiniti da oni budu privučeni, ubeđeni i obraćeni.

imagesCAD1G9IW

____________________________________________________

2 Responses to Religije i kultovi

 1. Dunja says:

  Smatram da nije dobro sto ste napravili opstu zbrku prozivanja , Zatim prozivanje sajtova tipa IRI, koji se bave iskljucivo cinjenicnim stanjem , realnim i jasnim, Bez nametanja stavova. Cak i ako je veca kolicina adventistickih pisaca navedena to ne znaci da je iskrivljna slika istini,pogotovo jer nijesu navedeni savremenu adventisti. Takodje smatram da se radi o akcentu na Bibliju tako da tu nema nista lijevo i desno. Pozdrav.

  Like

  • Miroslav V. says:

   Dunja,
   Hvala na javljanju. Žao nam je što našu stranicu ‘Religije i kultovi’ vidite kao zbrku, naša namjera je bila da bude jasna, informativna. Dakle, mi na ovoj stranici samo dajemo svoje mišljenje o pojedinim religijama i kultovima (sektama) i naša namjera (a ni pozicija) nije bila da ‘prozivamo’ nego da skrenemo pažnju svojim čitaocima.
   Razlozi pominjanja pojedinih sajtova kao što je IRI je potpuno isti i samo je informativne prirode. Nas ne interesuje da li se neki sajt bavi činjeničnim stanjem, da li su pri tom jasni ili ne i da li nameću svoje stavove…, naš kritierijum je bio pripadnost religiji koja je svojim istorijatom i praksom ‘zaslužila’ da bude zastupljena i pomenuta na stranici. Mi ne kritikujemo sajt niti ocjenjujemo njegov sadržaj, već dajemo informaciju o tome čiji je sajt (u smislu pripadnosti određenoj vjeri-religiji-kultu).
   Ovo o ‘količini adventističkih pisaca’ i njihovoj zastupljenosti na IRI sajtu, moramo priznati, nije nam baš najjasnije…, nekako ispada da mislite kako je količina istine na sajtu u direktnoj zavisnosti od količine adventističkih pisaca na njemu, naročito onih savremenijih.

   Ako imate još primjedbi ili pitanja, slobodno se javite.

   DV

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s